Read More +

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” ภายใต้แนวคิด “ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน”

ผ้าอนามัย, ต้มน้ำผ้าอนามัย
Read More +

กรมการแพทย์เตือน น้ำต้มผ้าอนามัย อันตรายต่อระบบประสาท

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.