Read More +

ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย มาดู 5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา

กินยามากเสี่ยงไตพัง, ไตเสื่อมเพราะกินยา, โรคไต, ไตเสื่อม, ป้องกันโรคไต
Read More +

กินยาผิดๆ ถูกๆ เสี่ยงไตวาย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.