ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Read More +

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชา
Read More +

อัญญาโกณฑัญญะ เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชาอย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.