เจ้าหญิงกิสาโคตมี
Read More +

เจ้าหญิงกิสาโคตมี อีกหนึ่งสตรีผู้อยู่เบื้องหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พระภัททากัจจานาเถรี
Read More +

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา (พระนางยโสธราพิมพา)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.