พระวินัย
Read More +

พระวินัย สิ่งที่พระและฆราวาสควรรู้ไว้ไม่เสียหลาย

ปาราชิก
Read More +

เปิดพระวินัย 4 ข้อ ที่ทำให้พระเป็นปาราชิก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.