เจตนา
Read More +

แค่คิดดี เจตนาดี พอหรือไม่

การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์
Read More +

ตัวอย่างของ การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ – ข้อคิดดี ๆ ที่ชาวพุทธควรรู้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.