ไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้

ไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้ ด้วยอานิสงส์แห่งการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า

เทพบุตรคิดถึงครอบครัวและทราบว่าบิดาอยู่ที่ป่าช้า จึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์หนุ่มไปหาบิดา อทินนปุพพกพราหมณ์กอดกองกระดูกของบุตรชายอยู่ไม่ห่าง พราหมณ์จำแลงจึงเดินร้องไห้เข้าไปหาพราหมณ์ผู้เป็นบิดา

อทินนปุพพกพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงถามพราหมณ์หนุ่มว่า “เจ้าร้องไห้ทำไม”

เทพบุตรตามทันทีว่า “ข้าหาคนทำล้อเกวียนคู่หน้าให้ข้าไม่ได้เลย”

“เจ้าอย่าได้เสียใจได้ เดี๋ยวข้ารับทำให้ แต่เจ้าอยากได้ล้อขนาดใด”

“ข้าอยากได้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนฟากฟ้ามาเป็นเกวียนคู่หน้าของข้า”

“เจ้าน่าจะบ้าไปแล้ว ความคิดของเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”

“แล้วดูท่านสิ ร้องไห้หวังให้บุตรชายฟื้น ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นกัน”

อทินนปุพพกพราหมณ์ได้สติและตกตะลึงว่ามาณพคนนี้รู้ได้อย่างไรว่ากองกระดูกนี้คือบุตรชายของตน จึงถามไปว่า “ท่านเป็นใคร คน หรือเทวดา”

“เราก็คือเจ้าของร่างที่ท่านกอดอยู่” จากนั้นเทพบุตรจึงเผยร่างที่แท้จริง อทินนปุพพกพราหมณ์ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่ากำลังคุยอยู่กับเทวดาผู้เป็นบุตรชาย

“ลูกพ่อ เจ้าเป็นเทวดาได้อย่างไร”

“เป็นพระเมตตาของพระสมณโคดม ได้เสด็จมาที่นอกเรือน และทรงแสดงพระรัศมีให้ข้าเห็น จิตตอนนั้นปีติและน้อมเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า หลังจากนั้นพอลืมตาขึ้นมากลับได้เกิดเป็นเทวดาไปเสียแล้ว ข้อขอร้องท่านพ่อและท่านแม่ ท่านทั้งสองโปรดนำทรัพย์ที่มีอยู่มากมาย จัดทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก พร้อมทั้งฟังธรรมเทศนาจากพระองค์เถิด”

 

พระพุทธเจ้าทรงแผ่พระรัศมีให้มัฏฐกุณฑลีเห็น

 

พราหมณ์ผู้เป็นบิดาถึงกับซาบซึ้งในพระเมตตาของพระพุทธเจ้า ความเศร้าโศกเรื่องการตายของบุตรได้มลายหายไป กลายเป็นความปีติยินดี เมื่อเทพบุตรกลับลากลับไปวิมานแล้ว อทินนปุพพกพราหมณ์ได้ชักชวนภรรยาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพระสาวกมาฉันภัตตาหารที่เรือน

เมื่อพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาถึงเรือน พราหมณ์ผู้ตระหนี่กลับจัดเตรียมอาหารอย่างดี และให้บริวารคอยรับใช้พระพุทธองค์และพระสาวกอย่างได้บกพร่อง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีใจความว่า

 

“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น” 

 

เฉกเช่นมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ที่ได้ทำจิตให้ผ่องใสคือมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ความสุข (กุศล) ได้ติดตามเขาไปแม้กระทั่งโลกหน้า คือการได้เกิดเป็นเทวดา เหมือนดั่งเงาตามตัว นั่นเอง

 

ที่มา

อรรถกถ คาถาธรรมบท เรื่อง มัฏฐกุณฑลี

ภาพ 

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

พระพุทธเจ้ากับบัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

อุทาหรณ์เรื่องการทำบุญที่ควรรู้ ก่อนจะสายเกินไป

เส้นทางสู่อรหัตตผลของพระอุบลวรรณาเถรี : สตรีผู้ทำบุญด้วยดอกบัวมาหลายชาติ

ทำบุญด้วยน้ำ อานิสงส์แรง เรื่องเล่าจากพระอรหันต์