เสียบแทง
Read More +

เวทนาคือสิ่งที่เสียบแทงจิตใจ : ท่านพุทธทาสภิกขุ 

Read More +

ถอดรหัส “ภาษากาย” คนที่เราคุยด้วย เค้าคิดอะไรอยู่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.