พระอัครสาวก
Read More +

พระโกกาลิกะ ผู้ไปสู่ขุมนรกเพราะอาฆาตพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

คุณแห่งความไม่โกรธ
Read More +

ธรรมเทพบุตร เทวดาผู้ยกย่องคุณแห่งความไม่โกรธ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.