ประโยชน์ของการสวดมนต์
Read More +

ความเป็นมาและประโยชน์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ประโยชน์ของการสวดมนต์
Read More +

ประโยชน์ของการสวดมนต์ 6 ประการ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.