กาณา
Read More +

นางกาณา สตรีผู้ด่าพระภิกษุ แต่ได้เป็นพระธิดาบุญธรรมของพระราชา

พระเชตวัน
Read More +

บรรลุธรรมทั้งครอบครัว เรื่องเล่าจากพระเชตวัน

พระโสดาบัน
Read More +

โจรลักทรัพย์ในพระเชตวันได้เป็นพระโสดาบัน

พระเชตวัน 
Read More +

รู้มากแต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ผล เรื่องเล่าจากพระเชตวัน

เศรษฐีขี้ตระหนี่
Read More +

พระโมคคัลลานะทรมานเศรษฐีขี้ตระหนี่

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.