พระสารีบุตร
Read More +

“แม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เป็นบุญ” พระพุทธเจ้าสอนญาติพระสารีบุตรเรื่องการทำบุญ

พระโคธิกเถระ
Read More +

มารตามหาพระโคธิกเถระทำไม ? เรื่องกลับตาลปัตรของพระหลอกมาร

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.