ประมาทในการใช้ชีวิต
Read More +

อย่าประมาทในการใช้ชีวิตว่าเราจะอยู่ได้นาน

รู้เท่าทัน
Read More +

อยู่ด้วยการรู้เท่าทันว่าเป็นธรรมดาของชีวิต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ความตายเป็นเรื่องไม่ไกลตัว
Read More +

ความตายเป็นเรื่องไม่ไกลตัว – พระไพศาล วิสาโล

Read More +

จัดงานศพ ให้ “ตัวเอง” ก็ได้  ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

มรณานุสติ
Read More +

Dhamma Daily : มรณานุสติ มีความหมายว่าอย่างไรคะพระอาจารย์

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.