อ่อนน้อมถ่อมตน
Read More +

พระสารีบุตร พระอรหันต์ผู้ อ่อนน้อมถ่อมตน

จองเวร
Read More +

อย่าริอาจคิดจองเวร วิบากกรรมจะติดตามคุณไปทุกชาติ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.