การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Read More +

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

Read More +

‘ใช้ยาไม่สมเหตุสมผล’ เรื่องใหญ่ที่คนมองข้าม ทำเชื้อดื้อยา

แบคทีเรียดื้อยา, เชื้อดื้อยา, ดื้อยา
Read More +

The Hottest แบคทีเรียดื้อยา ภัยคุกคามมนุษยชาติ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.