Read More +

คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ กับมะเร็งตับอ่อน โรคร้ายที่รู้ตัวเมื่อสาย

โรคมะเร็งตับอ่อน,โรคมะเร็ง
Read More +

เรื่องเล่าจากหมอ โรคมะเร็งตับอ่อน ภัยร้ายไม่คาดคิด (2)

โรคมะเร็งตับอ่อน
Read More +

เรื่องเล่าจากหมอ โรคมะเร็งตับอ่อน ภัยร้ายไม่คาดคิด (1)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.