โรคไตวาย
Read More +

“ไตวายเฉียบพลัน” อาจหายขาดได้หากมาพบแพทย์ภายใน 3 เดือนหลังมีอาการ

ไตวายเฉียบพลัน
Read More +

“ไตวายเฉียบพลัน” โรคร้ายที่เกิดแบบไม่ทันตั้งตัว

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.