Flexitarian ป้องกันไตเสื่อม, อาหารมังสวิรัติ, กินรักษาไต

อาหารโรคไต สำหรับผู้ป่วยโรคไตกินมังสวิรัติ

กินถนอมไต

คุณเอกหทัย  ย้ำข้อ ข้อควรจําสําหรับชาวมังสวิรัติว่า “อาหารมังสวิรัติทั่วไป โดยเฉพาะผู้ท่ีเคร่งครัดกับการกินผักและผลไม้ เพียงอย่างเดียว อาจทําให้ร่างกายไม่ได้รับกรดแอมิโนจําเป็นครบถ้วน อีก ทั้งโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง มีฟอสฟอรัสสูง ผู้ป่วยที่มีปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดสูงอยู่แล้วอาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

“จึงแนะนําให้กินโปรตีนจากผักให้หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับกรด แอมิโนจําเป็นครบถ้วน ส่วนโปรตีนจากแหล่งอื่น เช่น ไข่ขาว (กรณี กินอาหารมังสวิรัติชนิดกินไข่) โปรตีนเกษตร เต้าหู้ขาว นัตโตะ (ถั่วเน่าญี่ปุ่น) ควรกินอย่างน้อย 2 ใน 3 ของแหล่งโปรตีนท้ังหมด

“ควรเลือกผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีระดับ โพแทสเซียมในเลือดสูง โดยกินผักมื้อละ 1 – 2 ทัพพี และผลไม้มื้อละ 1 – 2 จานรองถ้วยกาแฟ

ไต, อาหารมังสวิรัติ, กินรักษาไต, โรคไต
การกินผักและผลไม้ ช่วยชะลอความเสื่อมของไต

“สําหรับผักที่แนะนําให้กิน เช่น ผักกาดขาว กะหล่ำปลี เห็ดหูหนู บวบ กวางตุ้ง ผักบุ้ง ตําลึง หัวหอมใหญ่ พริกหวาน ฟักเขียว กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก มะละกอดิบ น้ําเต้า ส่วนผลไม้ เช่น สับปะรด แอ๊ปเปิ้ล มะม่วง มังคุด เงาะ สาลี่ สละ”

การพิถีพิถันในการเลือกกินผักและผลไม้ท่ีมีโพแทสเซียมต่ำนับว่า มีความสําคัญ ไม่เพียงกับผู้ป่วยโรคไตท่ีกินอาหารมังสวิรัติเท่านั้น แต่ยัง สําคัญบผู้ป่วยโรคไตชนิดอื่นด้วย

โดยเฉพาะผู้ที่ร่างกายกายขับปัสสาวะไดน้อย เพราะหากกินผักและผลไม้ท่ีมีโพแทสเซียมสูง จะทําให้ระดับโพแทสเซียม ในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ หากไม่ควบคุมอาหารอาจมีผลให้หัวใจเต้นผิด จังหวะจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อาหารโรคไต กินได้ถูกต้อง ถูกวิธีจะช่วยรักษาอาการไตเสื่อมได้

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโรคไต

อาหารบำรุงไต ช่วยอ่อนเยาว์ตลอดกาล

โรคไต อาหาร กินผิดชีวิตไตสั้น

มังสวิรัติ ตัวช่วยผู้ป่วย โรคไต

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.