สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระเมตตาธรรมปรารภ กรณีเหตุการณ์ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ความว่า

“ในยามที่เพื่อนร่วมชาติจำนวน ๑๓ คนกำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ณ ถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีเจ้าหน้าที่ทหาร พลเรือน อาสาสมัครทุกฝ่าย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยชาวต่างประเทศผู้มีมิตรจิตมิตรใจ ระดมกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง แสดงถึงพลังสามัคคีแห่งคนไทย และน้ำใจมิตรในยามวิกฤต เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงอาราธนาพระสงฆ์ให้นำพุทธศาสนิกชนแผ่เมตตาด้วยการเจริญกรณียเมตตสูตร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง อาตมภาพขอถวายอนุโมทนา และขออนุโมทนา อีกทั้งขอเชิญชวนชาวไทยจงร่วมกันเจริญกรณียเมตตสูตร และศึกษาความหมายแห่งพระสูตรนั้นให้กระจ่างใจ เพื่อประมวลเป็นกำลังจิตอันถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรมไม่มีประมาณ แผ่ไปอำนวยความสวัสดีของทุกชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวเถิด

ขออำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือทุกคนจงเจริญสวัสดิภาพ ประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการ เทอญ.”

 

ที่มา :  http://thainews.prd.go.th

ภาพ : https://www.facebook.com/SanggharajaOffice


บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

 

บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

 

กรณียเมตตสูตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ  สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี   สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ   อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ  สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ     อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ   นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง  สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา  เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ  ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีฆา วา เย มะหันตา วา  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร   ภูตา วา สัมภะเวสี วา  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ  พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา  นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ  มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข  เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง  เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง   ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ  เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ  สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน  กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง  นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา  อะเวรา โหนตุ  อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ  อะนีฆา โหนตุ  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

 


บทความน่าสนใจ

10 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 – นิตยสาร Secret

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท “อาชชวธรรม” วันวิสาขบูชาโลก

“อย่าละเลยการอบรมเจริญสติ รู้เท่าทันกาย วาจา และใจ” สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา 2561

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด ” พระปริตร”

รัตนปริตร คือสุดยอดพระพุทธมนต์

บทสวดกรณียเมตตสูตร (แปล)

Dhamma Daily: กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล จะถึงผู้รับได้จริง ๆ ไหม

Dhamma Daily : เราจะสามารถ แผ่เมตตาให้คนในครอบครัว ได้อย่างไร

Dhamma Daily : อุทิศบุญให้เทวดา เจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร บุญจะถึงหรือไม่  ท่าน ว. มีคำตอบ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.