พิจารณาสังขาร

บทอภิณหปัจจเวกขณ์ (พิจารณาสังขาร) แปล

บทอภิณหปัจจเวกขณ์ (พิจารณาสังขาร)

บทสวดมนต์ พิจารณาสังขาร เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่ช่วยให้ผู้สวดเกิดปัญญาเข้าใจสัจธรรมของชีวิต ทำให้เราลดกิเลสลงได้ หากสวดบ่อยๆ ได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นมงคลต่อชีวิตตัวเองมากเท่านั้น

ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต

พะยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต

มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว

กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ

กัมมะปะฏิสะระโณ ยัง กัมมัง กะริสสามิ

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ

เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้

เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

เราจะเป็นไปต่างๆ คือจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งสิ้นไป

เราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด

เรามีกรรมเป็นของของตน เราเป็นทายาทผู้รับผลแห่งกรรม

เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาป เราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.