ผู้หญิงกับการบรรลุธรรม

ผู้หญิงกับการบรรลุธรรม

ผู้หญิงกับการบรรลุธรรม

เรื่อง พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

จิตไม่มีเพศ การสังเคราะห์สิ่งที่อยู่ในจิตคือ ชำระอารมณ์ ฟอร์แมตอารมณ์ ซึ่งต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะทำได้

ทำไมต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น ทำไมเป็นเทวดาไม่ได้ เป็นสัตว์ก็ไม่ได้

การบรรลุธรรมมีหลักสำคัญอยู่ที่เข้าใจกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ถ้าเป็นเทวดา มิติแห่งเวลาก็นานเกินไป เป็นสัตว์เดรัจฉาน เวลาก็สั้นเกินไปที่จะเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่น ยุงมีช่วงชีวิตแค่เจ็ดวัน สมองก็น้อย มนุษย์จึงเหมาะที่สุดในเรื่องของกาลเวลา

มนุษย์เห็นไตรลักษณ์ชัดเจนที่สุด แต่คนที่จะเห็นชัดหรือไม่นั้น “ขึ้นอยู่กับการมอง” ของคนคนนั้น

ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ถ้าไม่พร้อมแต่บวชใจได้ ใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีสติ การบรรลุธรรมก็คือการที่เราพ้นบ่วงสังสารวัฏ คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

การปฏิบัติธรรมเหมือนกับการนั่งเรือข้ามฟาก ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างจึงต้องมีสติตลอด

การบรรลุธรรมเหมือนขึ้นฝั่งได้แล้วเออ…โล่งแล้วนะ

เมื่อเข้าใจเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วมันโล่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็จะต้องเข้าใจมัน

เมื่อเข้าใจ ก็ไม่อยากเกิดอีกแล้ว ลัดวงโคจรแห่งสังสารวัฏ ลัดวงโคจรของชีวิต

ภพชาติมันจบ จิตก็ไม่ไปก่อรูปอีก 

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.