21 Days to Great Body

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 21 Days to Great Body 100 คน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 21 Days to Great Body ฟิตหุ่นสวยภายใน 21 วัน ร่วมกับเหล่ากูรูผู้เชียวชาญโดยเทรนเนอร์จากฟิซีค 57 ที่จะมาให้ความรู้ พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ 5 รางวัล!!! มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

21 Days to Great Body

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ณัฐพัชร์ อาทิเกิด

2.Apinya Seela

3.จิตา ภูบาล

4.Paranee Traichedtakul

5.เอื้องฟ้า อัศวเบ็ญจาง

6.วีรยา ลิ้มสมเกียรติ

7.Papimol Rojamornkul

8.Kwanchanok Thitirungruaeng

9.อัญอานันท์ อัศวเวชมงคล

10.Khamnatee Chivapornthip

11.วราพร พิเชฐโชติ

12.มัยรัช ภูยาทิพย์

13.เปรมจิต ประชาบาล

14.คคนางค์ เกษสมบูรณ์

15.Tip Devahastin

16.วราลี สิทธิจินดาวงศ์

17.วิภาศิริ กิจสุบรรณ

18.สุชาดา นามวงศ์

19.พรรณทิพา หรรษาสิริ

20.สมฤทัย มาตุภูมานนท์

21.สิริลักษณ์ โพธิ์ทูล

22.เฉลิมพร เจนสิริแก้วปัญญา

23.วนิดา​ คงเจริญ​

24.งามเนตร เปียคล้าย

25.Tanaporn Sukasem

26.ณทัย ศิริกันตราภรณ์

27.สุนทรี ฮายาตะ

28.วราภรณ์ ศรีนาคา

29.ปัณณรัตน์ กาวิล

30.ภัทรีดา ภัทรธราดล

31.KANLAYANEE DAENGRUNGROT

32.Supawadee Kanchanahaluerthai

33.วริศรา ตันยิ่งยง

34.Jaruwan Pananuwetchawat

35.เกสร​ เลิศเมธาพรกุล

36.ซาร่า ประเสริฐสุข

37.อารีย์ มีนันท์

38.สุรัสวดี อึ๊งประเสริฐภรณ์

39.พัชม์ชนินท์ พัฒนพงศ์ภักดี

40.กนกวรรณ ปัญญาวรชาติ

41.พิมพ์ปฏิภาณ จันทร์เสวก

42.มนสิชา มาลัยเจริญ

43.ศุภาภัค ศิริประยูร

44.วิไลพรรณ ใจเพียร

45.วรัชยา ปัญจภาคย์กุล

46.อมร จำปาเทศ

47.ปพิชญา พันธุระ

48.สุพรรณิการ์ วัฒนา

49.พรพิมล-ภคภาพรวงศ์

50.ธวัลรัตน์ ไชยพงศ์พาณิช

51.นลิน เอี่ยมแพร

52.สุดธิดา อินทผล

53.Chanasanun Dilok

54.รวิฌา ทังสุบุตร

55.วรวีร์ จิตรีธรรมศรี

56.อัญชิสา ยงชัยชาญ

57.ศุภินันท์ ศรีภูธร

58.Athitaya putthapirom

59.แก้วกาญจน์ ไทยประยูร

60.ศริญทิพย์ ศิริเศรษฐ์

61.อนุสสรา ชาวเทิง

62.วลีวัล หะทัยธรรม

63.Kanwarun Kittipontip

64.เบญจรงค์ ธารณา

65.นฤมล นิลมานนท์

66.ปณิธิดา เติมรุ่งเรืองเลิศ

67.นนท์ชยลักษณ์ พรรณาผลากูล

68.เพชรรัตน์ กองจันทร์ดี

69.พิมพ์นิภา วรัทเศรษฐ์

70.ลักษณ์ศยา วรัทเศรษฐ์

71.เชอรี่วรรณ น้อยแสงกรรวี

72.ลลิตา ทรายแก้ว

73.พิชญ์ภณิตา พรมวังขวา

74.สุรภา แจ่​มเมือง​

75.พัชรา โนนทนวงศ์

76.Thanchanok Siriwong

77.ผกามาศ เกียรติเฉลิมพร

78.ศุภรา กันเรืองชัย

79.แพรวพนิตา ถิ่นธานี

80.พฤกษา คุณารยกุล

81.สุกัญญา ลิ้มสกุล

82.Ting Sue

83.ปุญชรัสมิ์ โชติลภัสอนันต์

84.ญาณิศา สันทัด

85.ณภัทร บุษบงค์

86.พรพรรณ ทองมา (Aum)

87.เกศสุภา ผาธรรม

88.ศศิวิมล มนูญสัมฤทธิ์

89.ปิยนันท์ ปิยวัชรวิจิตร

90.ภณิตา นิชานิธิดล

91.จารุวรรณ อังสนากุล

92.Boontiwa Saeliu

93.ณัชชา เลิศมณี

94.กัณตินันท์ เกินขุนทด

95.เอื้อมพร เอี่ยมแพร

96.ณัฐสิมา ขันคำนันต๊ะ

97.ประภาพร อภิวาททงคล

98.อชิรญาณ์ เจษฎารัตนชัย

99.ปุณยนุช เที่ยงตรง

100.จันทร์จิรา ชาวปราการ

กรุณายืนยันตัวตน ส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ Line-ID ที่อยู่ เพื่อจัดส่ง Gift set ไปที่ E-mail : Project.Goodfit@gmail.com  ภายในวันนี้ – 27 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น ถ้าไม่ยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์นะจ๊ะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.