จิตไม่มีปัญญา
Read More +

“จิตไม่มีปัญญา ย่อมหลงกลลวงของกิเลส” ธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

กิเลสตัณหา
Read More +

อย่าตกหลุมพรางของกิเลสตัณหา โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.