Read More +

สหรัฐฯ แนะนำฉีดโมเดอร์นาให้เป็น วัคซีนกระตุ้น ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง

วัคซีนCOVID-19
Read More +

ฉีดวัคซีนแล้วมีไข้ เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องตื่นตระหนก!

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.