พระมหากัสสปะ
Read More +

ทำไมเทวดาถึงอยากใส่บาตรพระมหากัสสปะ

พระสารีบุตร
Read More +

พระภิกษุหากินอย่างไร คำตอบที่น่าสนใจจากพระสารีบุตร

ทำไมพระต้องบิณฑบาต
Read More +

ทำไมพระต้องบิณฑบาต คลายข้อสงสัยกิจของสงฆ์ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.