พระมหากัสสปะ

ทำไมเทวดาถึงอยากใส่บาตรพระมหากัสสปะ

ทำไมเทวดาถึงอยากใส่บาตร พระมหากัสสปะ

พระมหากัสสปะ เป็นพระสาวกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ (เอตทัคคะ) ในด้านทรงธุดงควัตรและสรรเสริญการธุดงค์ เดิมทีท่านเป็นกุลบุตรในตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งแคว้นมคธ หลังจากได้รับมรดกจากครอบครัวจึงคิดได้ว่าบาปในสมบัติเหล่านี้ย่อมตกแก่ตนจึงสละเรือนออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ครั้งพระมหากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติ ได้คิดว่าจะบิณฑบาตโปรดสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก จึงภิกขาจารไปยังตรอกในกรุงราชคฤห์ เทพธิดาทั้ง 500 นาง ซึ่งเป็นข้าบาทบริจาริกาแห่งท้าวสักกะเทวราชได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เกิดอยากใส่บาตรพระมหากัสสปะ พระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติในธุดงควัตร เพราะได้กลิ่นหอมจากกายของพระเถระฟุ้งไปถึงสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เหล่านางเทพธิดาลงมายังโลกมนุษย์พร้อมกับอาหารทิพย์ที่ประณีตบรรจง รอพระมหากัสสปะผ่านมาตรงที่พวกตนรออยู่ เมื่อพระเถระภิกขาจารมาถึงเหล่าเทพธิดาพากันขอร้องให้พระเถระได้อนุเคราะห์รับอาหารทิพย์ที่พวกนางนำมาถวาย

พระมหากัสสปะกล่าวต่อเหล่าเทพธิดาว่า “พวกท่านโปรดกลับไปเถิด บาตรนี้มีไว้สำหรับผู้ที่เข็ญใจเท่านั้น” 

เทพธิดาตอบพระเถระว่า “ขอพระคุณเจ้าได้โปรดเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของพวกดิฉันด้วยเถิดเจ้าคะ” 

พระมหากัสสปะดีดนิ้วขึ้นพร้อมกับกล่าวว่า “พวกท่านเป็นถึงเทวดา โปรดประมาณตนเถิดว่าสมควรแล้วหรือที่จะทำเช่นนี้ พวกท่านอย่าได้รบกวนเราอีกเลย” 

เทพธิดาได้ยินดังนั้นก็พากันกลับสวรรค์ ท้าวสักกะเทวราชทรงเห็นเหล่าเทพธิดาก็ทรงแปลกพระทัยจึงตรัสถามว่า “พวกเธอไปไหนกันมา” เทพธิดาทูลว่า “พวกหม่อมฉันตั้งใจนำอาหารทิพย์ไปใส่บาตรพระมหากัสสปะ ซึ่งท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมา แต่กลับถูกท่านปฏิเสธเพคะ ท่านไม่รับอาหารทิพย์จากพวกเรา เพราะท่านต้องการที่จะโปรดทุกข์ผู้เข็ญใจเท่านั้น”

ท้าวสักกะเทวราชทรงถามต่อว่า “แล้วพวกเธอลงไปใส่บาตรท่านด้วยอากัปกิริยาอย่างไร”

เทพธิดาตอบว่า “ในรูปลักษณ์นี้เพคะ” 

ท้าวสักกะเทวราชตรัสขึ้นว่า “พวกเธอต้องไปในรูปลักษณ์นี้” จากนั้นท้าวสักกเทวราชได้จำแลงกายเป็นชายชรา และเนรมิตพระนางสุชาดา พระมเหสีเป็นหญิงชรา จากนั้นก็ทรงชักชวนพระนางสุชาดาลงไปใส่บาตรพระมหากัสสปะ

 

 

พระมหากัสสปะภิกขาจารมาจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งมีตายายอยู่ 2 คนกำลังนั่งเย็บและทอผ้าอยู่ภายใน พระเถระกล่าวขึ้นว่า “ในกรุงราชคฤห์แห่งนี้คงมีแต่สองตายายคู่นี้เท่านั้นที่ดูแล้วเป็นผู้เข็ญใจที่สุด” ท่านจึงเดินเข้าไปบิณฑบาตในบริเวณกระท่อมของตายาย

ฝ่ายท้าวสักกะเทวราชจำแลงทรงเห็นพระมหากัสสปะเข้ามาในบริเวณกระท่อมแล้วก็ตรัสบอกกับพระนางสุชาดาว่า “จงทำเป็นไม่เห็นพระคุณเจ้าเถิด สักพักค่อยออกไปใส่บาตรท่าน” ท้าวสักกะเทวราชและพระนางสุชาดาจึงแกล้งทำเป็นไม่สนใจพระมหากัสสปะ ปล่อยให้ท่านยืนรออยู่หน้าเรือนอย่างนั้น จนกระทั่งท้าวสักกะเทวราชทรงลุกเดินไปดูก็แกล้งแสดงว่าตนสายตาฝ้าฟาง ต้องเพ่งมองอยู่นานจึงทราบว่าพระภิกษุที่ยืนอยู่หน้ากระท่อมนั้นคือพระมหากัสสปะ ตาแก่ชวนภรรยาจัดเตรียมอาหาร คดข้าวสุกจากหม้อและน้ำผักดองไปถวาย

“ข้าแต่พระมหากัสสปะ เราสองคนป็นคนเข็ญใจ หาอาหารที่ดีที่สุดได้เท่านี้ ขอท่านได้โปรดอนุเคราะห์เราสองสามี-ภรรยาด้วยเถิด” จากนั้นท้าวสักกะเทวราชและพระนางสุชาดาก็ค่อย ๆ บรรจงตักข้าวสุกใส่ในบาตร พร้อมกับน้ำผักดอง ปรากฏว่ากลิ่นของข้าวนั้นหอมฟุ้งไปทั่วกรุงราชคฤห์

พระมหากัสสปะทราบได้ทันทีว่าข้าวสุกนี้ไม่ใช่ข้าวธรรมดา จึงได้ถามความจริงจากตายายคู่นี้ว่าแท้จริงแล้วพวกท่านเป็นใคร ท้าวสักกะเทวราชและพระนางสุชาดาจึงต้องเผยพระองค์ พระเถระกล่าวว่า “เทวราช ท่านกำลังแย่งชิงสมบัติของคนเข็ญใจอยู่ ท่านเป็นถึงราชาแห่งสวรรค์ เหตุใดจึงทำเช่นนี้”

ท้าวสักกะเทวราชตรัสตอบว่า “กระผมได้เป็นถึงเทวราชเพราะได้กระทำกัลยาณธรรมไว้ในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น แต่ทว่าเมื่อใดที่เทพบุตร 3 องค์ คือ จูฬรถเทพบุตร มหารถเทพบุตร และอเนกวัณณเทพบุตร เดินทางผ่านไวชยนต์ปราสาทของกระผมเมื่อใด รัศมีของพวกเขาจะกลบรัศมีของกระผมจนสิ้น เพราะพวกเขามีโอกาสได้ทำบุญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า กระผมไม่ต่างจากผู้เข็ญใจเลยพระคุณเจ้า”

พระมหากัสสปะกล่าวว่า “หากเป็นเช่นนี้ ครั้งหน้าอย่าได้ลวงเราอย่างนี้อีกนะเทวราช” จากนั้นท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า การลวงใส่บาตรของกระผมมีอานิสงส์หรือไม่ขอรับ” พระเถระตอบว่า “มีอานิสงส์ เทวราช “

หลังจากพระมหากัสสปะตอบแล้ว ท้าวสักกะเทวราชและพระนางสุชาดาต่างโมทนาในการทำทานของตนแล้วเสด็จกลับสู่สวรรค์ดังเดิม จากนั้นท้าวสักกะเทวราชซึ่งมีจิตเปี่ยมไปด้วยกุศลทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่า “เราได้ทำทานในพระมหากัสสปะแล้ว”

พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้ด้วยพระญาณจึงตรัสขึ้นว่า “พระภิกษุผู้ถือภิกขาจารเป็นวัตร ย่อมเป็นที่หมายปองของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เทวดาล่วงรู้พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะกลิ่นแห่งศีลของพระภิกษุนั้น”

 

ที่มา :

https://th.wikipedia.org

อรรถกถา ธรรมบท เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะ 

ภาพ :

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์

ไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้ ด้วยอานิสงส์แห่งการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า

ธรรมเทพบุตร เทวดาผู้ยกย่องคุณแห่งความไม่โกรธ

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมาร รบกวนเวลา บรรทมของพระพุทธเจ้า และเทวดาเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการ

วิธีทำบุญให้เปรต เกิดเป็นเทวดา จากเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารสู่เปรตแม่พระสารีบุตร – Secret

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.