บุคคลคุณธรรม

ประกาศ 25 บุคคลคุณธรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ปี 2561

ประกาศ 25 บุคคลคุณธรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ปี 2561

โครงการค้นหา บุคคลคุณธรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” โดยมีคุณสมบัติว่าต้องมีคุณธรรม 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ (1) พอเพียง (2) วินัย (3) สุจริต และ (4) จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้
โครงการนี้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ซึ่งมี 3 ระดับ คือ (1) องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (2) องค์กรคุณธรรม และ (3) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งประเด็นคือคณะกรรมการมีความเห็นว่า เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ และของประชาชนตั้งแต่เด็กจึงอยากให้ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรด้วย เพราะฉะนั้นในปี 2561การคัดเลือกจะเน้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและบุคคล

ศูนย์คุณธรรม แจ้งผลคัดเลือกจาก 800 คน เหลือ 25 บุคคลคุณธรรม 3 กลุ่ม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” คือผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการ 70 บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

 

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปรยถึงโครงการดังกล่าวว่า เกิดขึ้นจากการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังมิได้สวรรคต ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่าย มีความตั้งใจที่จะเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในงานฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี โดยจะค้นหาบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 70 คน ให้เป็นตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบแก่คนในสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ แต่ต่อมาพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ศูนย์คุณธรรม ก็ยังคงดำเนินโครงการค้นหาบุคคลต้นแบบต่อไป เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระองค์ท่าน

 

ล่าสุดทางคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลคุณธรรมแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทั้งสิ้น 25 คน กลุ่มแรก ‘บุคคลต้นแบบคุณธรรม’ 11 คน กลุ่มสอง ‘บุคคลคุณธรรม’ 12 คน และกลุ่มสาม ‘บุคคลคุณธรรมเกียรติยศ’ 2 คน

 

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม จะจัดให้มีพิธีรับเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณธรรมทั้ง 25 คน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

บุคคลที่ได้รับคัดเลือกมีดังนั้น

บุคคลต้นแบบคุณธรรม 11 คน ได้แก่
1.ศาสตราจารย์กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ : ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2.นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ : ต้นแบบชีวิตพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
3.นายคำเดื่อง ภาษี :  พึ่งพาตนเอง แบ่งปันผู้อื่น คนต้นแบบหัวใจพอเพียงเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน
4.ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง : ผู้ให้ ผู้เสียสละและพากเพียรการงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ แม้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำอย่างเต็มที่
5.ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทำได้ด้วยจิตแห่งความเสียสละและอุทิศตน
6.นายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง : หมออาสาผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมของการทำหน้าที่ ทุกย่างก้าวเพื่อ
คุณงามความดีต่อเพื่อนมนุษย์บนดอยสูง
7.นายศรัทธา ห้องทอง : หมออาสาผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมของการทำหน้าที่ ทุกย่างก้าวเพื่อคุณงามความดีต่อเพื่อนมนุษย์บนดอยสูง
8.ครูใหญ่ศันสนีย์ อินสาร : ครูไทยหัวใจไทย ผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยงานด้านพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสู่หัวใจเยาวชน
9.ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร. สสี ปันยารชุน : ต้นแบบของความมีวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
10.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิง สุนันทา พลปัถพี : หมอเสียงผู้เสียสละ อุทิศตน ริเริ่มดูแลคนไร้กล่องเสียงให้กลับมาสื่อสารได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ และส่งต่อกำลังใจเพื่อผู้อื่นได้
11.ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ : มุ่งมั่นสานต่อแนวทางของพ่อหลวง สร้างความสุขให้ชีวิต ปลูกฝัง
ความพอเพียงในใจคนให้รู้จักสร้างประโยชน์แก่สังคม

บุคคลคุณธรรม 12 คน ได้แก่
1.นายทอน บัวเรือง : ครูอาสาผู้มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กดี มีวินัย และรับผิดชอบในหน้าที่
2.นายนิคม ทูลภิรมย์ : จากหมอยาสมุนไพร พัฒนาสู่แพทย์แผนไทย ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3.พระบวรสังฆรัตน์ (มอน อนุตตโร) : พระนักพัฒนาเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
4.นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ : พลิกความจนสู่การพึ่งพาตนเองด้วยความเพียร ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนและกตัญญู
5.เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน์ : เภสัชกรจิตอาสาอุทิศตนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
6.นายพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ : ครูผู้ให้โอกาส สร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนของครูประสบความสำเร็จในชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.นายมนูญ ชัยสูงเนิน : คุณครูพอเพียง สร้าง ๑ อาชีพสุจริต พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและชุมชน
8.นายสำเนียง ช่างสากล : ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ตำบล จังหวัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
9.นางสาวสุกานดา สุริยะรังษี : จิตอาสาผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการให้มีกำลังใจในการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้สังคมแห่งการแบ่งปัน
10.ว่าที่ร้อยตำรวจสุนัน สกุณา : ผู้พิทักสันติราษฎร์หัวใจพอเพียง อุทิศตนพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของนายตำรวจสร้างอาชีพสุจริตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
11.นายหอมดี จันทร์โท : อุทิศตนเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผลักดันที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินอาชีพสุจริตให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน
12.นายอิสมาแอ สามารถ : จิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

บุคคลคุณธรรมเกียรติยศ 2 คน ได้แก่
1.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร : บุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยืนหยัดรักษาความจริง ความถูกต้องด้วยคุณธรรม มีธรรมาภิบาล
2.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ :  “…ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและสำเร็จได้ ต้องอาศัย “จิตแห่งการให้” เป็นพลังขับเคลื่อนเพียงสิ่งเดียว…” ผู้สร้างความหวังแห่งชีวิตด้วยจิตอาสาที่ไม่ย่อท้อ

ศูนย์คุณธรรมคาดหวังว่าการค้นหาบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชู และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้นั้น จะสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตื่นตัวและให้คุณค่ากับการทำความดี ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยดำรงตนอยู่บนความพอเพียง มีระเบียบวินัย จริงใจ ขยัน อดทน สุจริตจนเป็นนิสัย เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต กระตุ้นให้เกิดการสร้างคนดี สังคมดี และส่งต่อความดีไปสู่คนรุ่นใหม่ ขยายความดีให้ทั่วประเทศ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

คลิป 25 บุคคลคุณธรรม

ข้อมูล : Mgronline,  Thairath  Siamrath Thansettakij และศูนย์คุณธรรม

ภาพ : Mgronline และ ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ


บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.