พระอัครสาวก
Read More +

พระโกกาลิกะ ผู้ไปสู่ขุมนรกเพราะอาฆาตพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

พระสารีบุตร
Read More +

“แม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เป็นบุญ” พระพุทธเจ้าสอนญาติพระสารีบุตรเรื่องการทำบุญ

อ่อนน้อมถ่อมตน
Read More +

พระสารีบุตร พระอรหันต์ผู้ อ่อนน้อมถ่อมตน

พระสารีบุตร
Read More +

พระภิกษุหากินอย่างไร คำตอบที่น่าสนใจจากพระสารีบุตร

วันปรินิพพานของพระสารีบุตร
Read More +

วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.