ขวานในปาก
Read More +

หยุดเอา ” ขวานในปาก ” ทำร้ายตัวเอง บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ล้อเลียน
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การพูดจาหรือแสดงท่าที ล้อเลียน บุคคลอื่นถือว่าผิดศีลธรรมหรือไม่

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.