ผู้มีศีล
Read More +

ผู้มีศีลจะพ้นจากภยันตรายทั้งปวง เพราะเทวดารักษา

อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา
Read More +

ตปุสสะและภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา กับตำนานพระเจดีย์ชเวดากอง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.