อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา

ตปุสสะและภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา กับตำนานพระเจดีย์ชเวดากอง

ตปุสสะและภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา กับตำนานพระเจดีย์ชเวดากอง

อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา คือสองพ่อค้าชื่อว่า “ตปุสสะ” และ “ภัลลิกะ” ถวายสัตตุผงและสัตตุก้อนแด่พระพุทธเจ้า

 

ภาพจาก www.84000.org

 

หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เสวยวิมุตติสุข (ความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้น) ในสัปดาห์ที่ 7 ประทับใต้ร่มไม้เกตุ (ราคายตนะ) ตอนนั้นมีสองพ่อค้าสองพี่น้องชื่อว่า ตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางนำสินค้าบรรทุกเกวียนมาจากเมืองอุกกละชนบทผ่านมายังบริเวณที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ เทวดาองค์หนึ่งเคยเกิดเป็นญาติกับพ่อค้าสองพี่น้อง จึงปรากฏกายขึ้นแล้วบอกให้พ่อค้าทั้งสองนำสัตตุก้อนสัตตุผงไปถวายพระพุทธเจ้า

 

ถวายอาหารมื้อแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พ่อค้าสองพี่น้องเห็นพระพุทธเจ้าทรงมีอิริยาบถที่สงบ และมีความสง่าน่าเลื่อมใส จึงพากันเข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วถวายสัตตุก้อน (ข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อนๆ) และสัตตุผง (ข้าวคั่วผง, ขนมผง ขนมแห้งที่ไม่บูด เช่น ขนมที่เรียกว่า จันอับและขนมปัง) แด่พระองค์ อาหารที่ตปุสสะและภัลลิกะถวายนั้นเป็นพระกระยาหารมื้อแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

ภาพจาก www.84000.org

 

ท้าวจตุโลกบาลถวายบาตร

ขณะนั้นพระพุทธเจ้าไมีมีบาตรที่จะรับอาหารจากพ่อค้าสองพี่น้อง ท้าวจตุโลกบาลจึงนำบาตรมาถวายพระองค์ละใบ ปรากฏตอนนี้พระพุทธเจ้ามีบาตร 4 ใบ พระองค์ตรัสว่านักบวชไม่ควรมีบาตรเกิน 1 ใบจึงทรงประสานบาตรทั้ง 4 ใบเป็นบาตรเดียวกัน แล้วรับอาหารจากตปุสสะ และ ภัลลิกะ

 

พระพุทธเจ้าประทานพระเกศา

ตปุสสะและภัลลิกะเกิดความเลื่อมใสขอยึดพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะ ขณะนั้นพระสงฆ์ยังไม่เกิดขึ้น พ่อค้าทั้งสองทูลขอสิ่งที่เป็นวัตถุบูชา (ปูชนียวัตถุ) นำกลับไปประดิษฐานที่บ้านเกิด (เมืองอุกกละชนบท) เพื่อจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงลูบพระเศียรแล้วมอบพระเกศา 8 เส้นแก่ตปุสสะ และ ภัลลิกะ

 

ภาพจาก pixabay.com/shwedagon pagoda

 

ตำนานพระเจดีย์ชเวดากอง

ในเมียนมามีตำนานที่เล่าขานว่า ตปุสสะและภัลลิกะ พ่อค้าสองพี่น้องเป็นชาวมอญ มีถิ่นพำนักอยู่ที่ย่างกุ้ง เดินทางไปค้าขายที่ชมพูทวีป ได้โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถวายพระกระยาหาร พระพุทธเจ้าประทานพระเกศามาจำนวน 8 เส้น ระหว่างทางผ่านเมืองอเชตตะ พระราชาขอแบ่งพระเกศาไว้ 2 เส้น ต่อมาเดินทางผ่านทางน้ำ พญานาคขอพระเกศาไว้ 2 เศษ เมื่อเดินทางถึงเมืองอสิตัญชนะ บ้านเกิดแล้ว พระเจ้าโอกกลปะทรงจัดพิธีต้อนรับพระเกศาอย่างยิ่งใหญ่ แล้วเลือกเขาสิงฆุตตระ ซึ่งอยู่นอกเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระเกศา ขณะที่ขุดดินเพื่อสร้างพระเจดีย์พบว่ามีเครื่องอัฏฐบริขารของอดีตพระพุทธเจ้า หลังจากสร้างพระเจดีย์เสร็จก็นำเครื่องอัฏฐบริขารเหล่านี้บรรจุไปพร้อมกับพระเกศาด้วย แล้วเกิดเหตุอัศจรรย์ที่พระเกศากลับมี 8 เส้นดังเดิม ซึ่งพระเจดีย์นั้นก็คือพระเจดีย์ชเวดากอง

 

 

ที่มา :

อุบาสกคนแรก โดย ธรรมรักขิต ใน พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งปัญญา

www.84000.org

https://th.wikipedia.org/ตปุสสะ ภัลลิกะ

www.madchima.org/สัตตุผง สัตตุก้อน

ภาพ :

pixabay.com/buddha

pixabay.com/shwedagon pagoda

www.84000.org/สมุดภาพพุทธประวัติตอนเทวดาบอกทางตปุสสะ ภัลลิกะ

http://www.84000.org/สมุดภาพพุทธประวัติตอนตปุสสะ ภัลลิกะ

 


บทความน่าสนใจ

พุทธปรัชญาแห่งองค์สถูป

นายพรานกุกกุฏมิตร บรรลุโสดาปัตติผลด้วยอานิสงส์แห่งการปรนนิบัติเจดีย์

นางสุชาดา : อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา

ปู-อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ พบความสงบจากการบวชที่เมียนมา

กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ สู่เส้นทางปฏิบัติธรรมที่พม่า ความฝันที่ได้กลายเป็นจริง (เสียที)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.