พระนางมัลลิกาเทวี
Read More +

พระนางมัลลิกาเทวี พระราชเทวีผู้เรียนธรรมะโดยเคารพ

อุบาสิกา
Read More +

มาติกมาตา อุบาสิกาผู้บรรลุธรรมก่อนพระภิกษุ

นางสุชาดา
Read More +

นางสุชาดา : อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา

นางสุปปิยา
Read More +

นางสุปปิยา สตรีผู้มีสัจจะและศรัทธาอันยิ่งใหญ่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.