ไขมันในเลือดสูง, สมุนไพรจีน, แพทย์แผนจีน

4 สมุนไพรจีนรักษา ไขมันในเลือดสูง

4 สมุนไพรจีนรักษา ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง กับการรักษาในแบบแพทย์แผนจีน เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2561) ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขไทย ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย น้ำมันหรืออาหารที่ผ่านหรือเป็นส่วนประกอบในกระบวนการเติมไฮโดรเจน เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ

โดยเหตุผลจากการปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oil) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันโรคที่คร่าชีวิตประชากรไทยเป็นอันดับต้นๆ คือ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (ถ้าไม่นับการตายจากอุบัติเหตุในอันดับ 2)

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากภาวะเสี่ยงร่วม ความดันโลหิตสูง เบาหวานแล้ว มักมีสาเหตุสำคัญจากการสะสมตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด นานเข้าจะก่อตัวเป็นผนังเซลล์ที่หนาและแข็ง ขาดความยืดหยุ่น และเกิดการตีบตัน หรือฉีกขาดของหลอดเลือดได้ง่าย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน และแตก รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจวายได้

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.