สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (๒๖ กรฎาคม ๒๕๖๑) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีความว่า

 

สมเด็จพระสังฆราช

 

ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว วันอาสาฬหบูชา จัดเป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มให้มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษ เนื่องในวันดังกล่าว ด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม ขอประทานอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพระพุทธศาสนา จึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 

โบราณาจารย์ยกย่องพระรัตนตรัยไว้ว่า เป็นวัตถุวิเศษซึ่งสโมสรกันเป็นอันดี ประกอบด้วยคุณอันสมควร ส่วนละอย่าง เปรียบเสมือนไม้ 3 อัน ไขว้ขัดกันอยู่ ถ้าพรากออกเสียอันเดียว ที่เหลืออยู่ก็ตั้งตรงอยู่ได้ไม่นานนัก ในดิถีเช่นนี้เมื่อสองพันกว่าปีล่วงมาแล้ว พระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกทั้งนี้ พระสงฆ์ หมายถึง หมู่ภิกษุ ผู้เป็นสาวกพระพุทธเจ้า สละเรือนออกบวชเพื่อครองวัตรปฏิบัติ ตามที่พระศาสดาทรงสั่งสอนและทรงบัญญัติไว้ ความงามแห่งหมู่สงฆ์นั้นบังเกิดได้ด้วยพระธรรมวินัย เพราะภิกษุแต่ละรูปย่อมเปรียบดั่งดอกไม้นานาพันธุ์ หลากหลายทรวดทรง สีสัน และกลิ่น แม้มีความงามอยู่บ้างก็เพียงเฉพาะรูปเฉพาะตน ถ้าถูกลมพัดพาปลิวไปก็อาจกระจัดกระจายโดยง่าย แต่ครั้นนำมาร้อยกรองเป็นพวงพู่ เป็นระเบียบอยู่ด้วยพระธรรมวินัย ความงามนั้นจึงมีแบบแผนเป็นปึกแผ่น เข้มแข็งมั่นคง ทรงคุณูปการในฐานะผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธธรรม ให้ยั่งยืนมาสู่ชาวโลกนับแต่พุทธกาล ตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น พุทธบริษัททั้งหลายจึงพิทักษ์รักษาและเชิดชูรัตนะทั้ง 3 ดวงไว้ ไม่มองข้ามองค์คุณของรัตนะดวงหนึ่งดวงใด เพื่อพระรัตนตรัย อันเปรียบเสมือนไม้ 3 อันไขว้ขัดกันจักยังดำรงอยู่เป็นสรณะนำทางสืบไป

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ขอพุทธศาสนิกชนจงศึกษาทบทวน และสำนึกในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เพื่อสร้างเสริมสันติสุขในชีวิตท่าน และสังคมส่วนรวมให้งอกงามและมั่นคงสถาพรตลอดกาลนาน.

 

สมเด็จพระสังฆราช

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

 

ที่มาและภาพจาก

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

 


บทความน่าสนใจ

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

10 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 – นิตยสาร Secret

อัญญาโกณฑัญญะ มหัศจรรย์ วันอาสาฬหบูชา

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปล) คำสอนของพระพุทธเจ้าใน วันอาสาฬหบูชา

อีกมุมของ เจมส์ มาร์ พระเอกวัยใสหัวใจธรรมะ

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.