ทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับ

ทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับ แก่เสลพราหมณ์ เรื่องน่ารู้จากมิลินทปัญหา

ทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับ แก่เสลพราหมณ์ เรื่องน่ารู้จากมิลินทปัญหา

พระยามิลินท์ กษัตริย์ชาวกรีกที่มาปกครองชมพูทวีปทรงสงสัยว่า ทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับ ทั้งที่พระองค์ตรัสสอนว่า

” ความสำรวมทางกาย วาจา และใจ เป็นของดี ความสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นของดี แล้วเหตุใดพระองค์ทรงแสดงของลับอันซ่อนอยู่ในฝักแก่เสลพราหมณ์ ต่อหน้าเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

” พระองค์ทรงแสดงแลบพระชิวหา (ลิ้น) ออกแยงช่องพระโสต (หู) ทั้งสอง และทรงแลบพระชิวหาปิดพระนลาต (หน้าผาก) ทรงไม่สำรวมในสิ่งที่ควรปกปิด

” หากพระองค์ทรงสอนเรื่องสำรวมว่าเป็นการกระทำที่ดี การแสดงวัตถุคุยหะ (อวัยวะเพศชาย) แก่เสลพราหมณ์ต้องเป็นเรื่องที่ผิด

” ถ้าการแสดงของลับอันไม่สำรวมกลายเป็นสิ่งที่ถูก การสำรวมกลายเป็นเรื่องที่ผิด ปัญหานี้สร้างความสงสัยยิ่งนัก ขอพระนาคเสนโปรดวิสัชชนาเพื่อกำจัดความสงสัยด้วยเถิด”

 

พระนาคเสนวิสัชชนาว่า

“สองกรณีที่พระมหาบพิตรถามเป็นจริงทั้งหมด แต่การที่พระพุทธองค์กระทำไปเพื่อให้เสลพราหมณ์คลายความสงสัย ซึ่งเป็นการแสดงด้วยฤทธิ์ให้เสลพราหมณ์เห็นเป็นเงาเท่านั้น”

 

พระยามิลินท์ตรัสถามต่อว่า

“เหตุใดคนในที่นั้นจึงไม่เห็น มีแต่เสลพราหมณ์เท่านั้นที่เห็นขอรับพระคุณเจ้า”

 

พระนาคเสนกล่าวว่า

“มหาบพิตรเคยเห็นคนป่วยที่อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติหรือไม่”

 

พระยามิลินท์ตรัสตอบว่า

“เคยพระคุณเจ้า”

 

พระนาคเสนถามพระยามิลินท์ว่า

“มหาบพิตรคิดว่าญาติทั้งหมดจะทราบถึงอาการป่วยของคนที่ป่วยหรือไม่”

 

พระยามิลินท์ตรัสตอบว่า

“ไม่น่าจะทราบกันทุกคนขอรับ”

 

พระนาคเสนกล่าวว่า

“แล้วหากภูตผีเข้าสิงคน จะมีคนเห็นหรือไม่”

 

พระยามิลินท์ตรัสตอบว่า

“ไม่เห็นขอรับพระคุณเจ้า”

 

พระนาคเสนกล่าวว่า

“เมื่อมีเสลพราหมณ์คนเดียวที่สงสัยในของลับของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงแสดงให้เขาเห็นเพียงคนเดียว”

 

พระยามิลินท์สรรเสริญพระพุทธองค์ว่า

“พระองค์ทรงแสดงในสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้เพียงคนเดียว ให้คนเดียวเห็นได้ เป็นสิ่งที่ใครก็ทำได้ยาก”

 

พระนาคเสนกล่าวเสริมว่า

“เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับ ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงธรรมดา เพราะทรงบันดาลเงาให้เห็นเป็นของลับเท่านั้น เมื่อเสลพราหมณ์เห็นก็คลายความสงสัยแล้ว ถึงจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก การแสดงของลับถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่สำรวม แต่เพื่อให้สัตว์ได้เข้าถึงธรรม พระองค์จึงทรงทำเพื่อดับความสงสัยนั้น”

 

พระยามิลินท์ตรัสขึ้นว่า

“ดีแล้วพระคุณเจ้า ท่านได้แก้ไขปัญหาข้อนี้ให้ความกระจ่าง ช่วยกำจัดความสงสัย เหมือนป่าดงรกได้รับการถาง ทำที่มืดให้สว่าง ทำให้เกิดจักษุคือปัญญา ”

 

การที่พระนาคเสนอุปมากรณีพระพุทธเจ้าแสดงของลับให้เสลพราหมณ์เห็นกับกรณี (1) คนป่วยฉับพลันท่ามกลางหมู่ญาติ ญาติที่อยู่ใกล้คนป่วยที่สุดถึงจะรู้ว่ามีคนป่วยมีอาการอย่างไร ส่วนญาติที่อยู่ห่างออกไปย่อมไม่ทราบอาการ และกรณี (2) ที่ผีสิงคน ก็มีเพียงคนที่ถูกสิงเท่านั้นที่เห็นผีตนที่เข้าสิง

ดังนั้นกรณีของพระพุทธเจ้าแสดงของลับ เพื่อให้เสลพราหมณ์คล้ายความสงสัยเรื่องมหาปุริสลักษณะ จึงทำให้เสลพราหมณ์แน่ใจแล้วว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกจริง ในเสลสูตรกล่าวว่าหลังจากเสลพราหมณ์แน่ใจแล้วว่าพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าจริง จึงทูลขอบวชในสำนักของพระองค์ทันที

 

ที่มา :

มิลินทปัญหา โดย วัฒนไชย

เสลสูตร


บทความน่าสนใจ

เราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทาง ไปสู่พระนิพพาน

วิธีพิสูจน์พระอรหันต์ ด้วยคำถามของพระพุทธเจ้า

ผลแห่งกรรม คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

มัฏฐกุณฑลี ผู้ไปเกิดเป็นเทวดา เพราะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า

บุญทันตาเห็น เรื่องเล่าบุญติดจรวดครั้งสมัยพุทธกาล

ท่านพุทธทาสภิกขุระงับ โรคหัวใจวาย และน้ำท่วมปอดด้วยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า

ความยึดมั่นใน สีลัพพตุปาทาน ถ้าเธอตาย ฉันจะตายตาม  หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

เรื่องเล่าวัน พระพุทธเจ้าลอยถาด ลงในแม่น้ำก่อนตรัสรู้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.