พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระพุทธรูปในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระพุทธรูปใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้ กองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้จัดทำโครงการ “จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิเพชร เกศบัวตูม ถอดรูปแบบจากพระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวาราวดี ศรีวิชัย และศิลปะหริภุญชัย ลำพูน ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เชิญอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร” ประดิษฐานบนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความหมายว่า “พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปพระองค์นี้เป็นผลงานการออกแบบจาก ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) รศ.เข็มรัตน์ กองสุข

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 19.33 น. (เมื่อวานนี้) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จยังศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในงานการประมูลพุทธศิลป์อันล้ำค่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ซึ่งกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบูชาพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่อความเป็นสิริมงคล รายได้ถวายเป็นพระราชกุศลสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ก่อนนำไปสนับสนุนโครงการในพระดำริฯ เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุในวัดต่าง ๆ เพื่อสืบสานพระปณิธานในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและงานพุทธศิลป์ของไทย

การประมูลพุทธศิลป์อันล้ำค่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ครั้งนี้ มียอดเงินรวม 10,059,984 บาท โอกาสนี้ ประทานเลี้ยงและร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำ พร้อมประทานใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประมูล ผู้สนับสนุน และคณะกรรมการจัดงาน

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์จะเสด็จไปในพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ที่วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงบรรจุพระสารีริกธาตุบนยอดพระเกศ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต สำหรับผู้มีจิตศรัทธา

สามารถสั่งจองพระพุทธรูปจำลอง ขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร, ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รวมถึงวัตถุมงคล ได้แก่ พระเครื่องลอยองค์ขนาดเล็ก พระพิมพ์ผง และเหรียญพระเนื้อโลหะต่าง ๆ ผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โทรศัพท์ 080-629-3907 และ 080-629-3909 และสามารถสั่งจองผ่านธนาคารออมสินได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.