พระสีวลี

พระสีวลี อรหันต์ผู้มีลาภมาก ทดสอบบุญ

พระสีวลี อรหันต์ผู้มีลาภมาก ทดสอบบุญ

หลังจากที่ พระสีวลี ออกบวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว ท่านก็ต้องการทดสอบบุญของตนเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดสอบบุญนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะของท่าน

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังนครสาวัตถี พระสีวลีเถระได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกราบทูลว่า ต้องการทดสอบเรื่องลาภสักการะของตนเอง จึงขอให้พระพุทธเจ้าประทานภิกษุ 500 รูปให้ติดตามท่านไปด้วย

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความปรารถนา จึงตรัสอนุญาตและรับสั่งให้พระสีวลีพาภิกษุทั้ง 500 รูปออกเดินทางไปยังป่าหิมพานต์ ระหว่างทางไปยังป่าหิมพานต์นั้น คณะภิกษุซึ่งมีพระสีวลีเป็นประธานได้เดินทางผ่านเส้นทางที่มีเทวดาสถิตอยู่ เหล่าเทวดาเมื่อได้เห็นพระสีวลีและคณะพระภิกษุเป็นครั้งแรกก็เกิดจิตเป็นกุศล จึงได้ถวายทานให้คณะสงฆ์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่พระสีวลีเดินทางผ่านไป รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้

ครั้งแรก ณ ต้นนิโครธ หรือต้นไทร ครั้งที่ 2 ณ ภูเขาปัณฑวะ ครั้งที่ 3 ณ แม่น้ำอจิรวดี ครั้งที่ 4 ณ ทะเล ครั้งที่ 5 ณ ป่าหิมพานต์ ครั้งที่ 6 ณ สระน้ำฉัททันตะ ครัั้งที่ 7 ณ ภูเขาคันธมาทน์ ครั้งที่ 8 ณ ทีที่พบพระเรวตะ

แต่ละสถานที่ที่เดินทางผ่านไปนั้น มีเหล่าเทวดาและประชาชนมาร่วมถวายทานแด่พระสีวลีและคณะสงฆ์เป็นระยะ เวลาถึงแห่งละ 7 วัน และที่พิเศษคือ เมื่อคณะสงฆ์เดินทางไปถึงภูเขาคันธมาทน์ เทพบุตรนามว่า “นาคทัตตเทพบุตร” ได้ถวายอาหารที่เจือด้วยน้ำนมสลับกับอาหารที่เจือด้วยเนยใสสลับวันกันไป พระสีวลีและเหล่าภิกษุสงฆ์ได้รับบิณฑบาตมาก็นึกสงสัยว่า เหตุใดจึงมีน้ำนมและนมใสที่นี่ได้ เพราะไม่มีโคนมแม้สักตัวเดียว แม้แต่กิจกรรมการคั้นเนยใสก็ไม่มี เมื่อไปถามนาคทัตตเทพบุตร ท่านจึงคลี่คลายความสงสัยให้ฟังว่า นี่เป็นผลจากกุศลเมื่อครั้งที่พระสีวลีถวายสลากภัตเจือน้ำนมแด่พระกัสสปพุทธเจ้า จึงทำให้ท่านได้ลาภสักการะเป็นภัตตาหารบิณฑบาตเจือน้ำนมและเนยใสในชาตินี้

ที่มา : พระสีวลีอรหันต์แห่งโชคลาภ เรียบเรียงโดย นทธัญ แสงไชย

Photo by Mathew Schwartz on Unsplash


บทความน่าสนใจ

พระเรวตเถระ ผู้หนีพิธีวิวาห์เพื่อบรรลุอรหัตตผล

พระจิตตหัตถ์ คนเลี้ยงโคผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล

ชวนเที่ยวไหว้ 5 พระอรหันต์ กิจกรรมนี้ทำได้ทุกเมื่อ

เรื่องเล่าของ พระปิลินทวัจฉะ ผู้ไม่อาจละวาสนา

วิธีพิสูจน์พระอรหันต์ ด้วยคำถามของพระพุทธเจ้า

อภิรูปนันทา บรรลุอรหันต์เพราะละจากความหลงใหลในความงาม

รอยยิ้มพระอรหันต์ เพราะเห็นอชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.