คำถามชวนสงสัย

3 คำถามชวนสงสัย สิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นกับ พระพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา

 

ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ช้ากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น

พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว แต่พระโคดมพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะกลับทรงใช้เวลานานถึง 6 ปี จึงจะตรัสรู้อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทสำเร็จ ในพุทธประวัติจะทราบกันดีว่า เจ้าชายสัทธิตถะเสด็จออกผนวชตอนพระชนมายุได้ 29 ปี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนพระชนมายุได้ 34 ปี ก่อนพระองค์ทรงค้นพบมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยามาก่อน ในช่วงนั้นทรงตกระกำลำบาก อดพระกระยาหารจนพระวรกายซูบผอม

ในพระสูตรชื่อว่า “ฆฏิการสูตร” เป็นเรื่องราวของช่างปั้นหม้อคนหนึ่งชื่อว่า “ฆฏิกะ” มีเพื่อนรักชื่อ “โชติปาละ” ในบางแห่งว่าเป็นพราหมณ์ที่รู้ไตรเวทด้วย ฆฏิกะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านามว่า “พระกัสสปพุทธเจ้า” เป็นอย่างมาก จึงชักชวนโชติปาละไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โชติปาละก็ไม่ยอมไปเสียที ทุกครั้งที่ฆฏิกะชวนก็จะตอบว่า “เราไม่รู้จะหาประโยชน์อะไรจากนักบวชศีรษะโล้น”

ฆฏิกะคิดอุบายชวนโชติปาละไปอาบน้ำที่แม่น้ำ ซึ่งก็ไม่ไกลจากที่ประทับของพระกัสสปพุทธเจ้า เมื่อทั้งสองมาถึงแม่น้ำ ฆฏิกะดึงชายพกของโชติปาละ แล้วบอกให้โชติปาละไปเข้าเฝ้าพระกัสสปพุทธเจ้ากับตน โชติปาละไม่ยอมไปด้วย เมื่อทั้งสองลงอาบน้ำในแม่น้ำแล้ว โชติปาละดำผุดดำว่ายอยู่นั้น ฆฏิกะได้ดึงที่ผมของเพื่อนแล้วกล่าวชวนโชติปาละไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้ง โชติปาละเห็นว่าเพื่อนคงอยากไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาก จึงยอมไปด้วยโดยดี

ใน พุทธาปทานชื่อปุพกรรมปิโลติ เรื่องบุพจริยาของพระองค์เอง (พระโคดมพุทธเจ้า) กล่าวว่า เมื่อโชติปาละเข้าเฝ้าพระกัสสปพุทธเจ้าแล้วได้กล่าวดูหมิ่นพระพุทธเจ้าว่า โพธิมณฑล (สถานที่ตรัสรู้) จะมีได้อย่างไร เมื่อพระโพธิญาณมีได้แสนยาก ซึ่งหมายความว่าโชติปาละไม่เชื่อว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้า (พระกัสสปพุทธเจ้า) จะเป็นผู้ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจริง ๆ ถึงเขาจะดูหมิ่นพระพุทธเจ้า และผลกรรมนี้ได้ย้อนมาสนองในพระชาติที่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทำให้พระองค์ต้องตกระกำลำบากนานถึง 6 ปี จึงตรัสรู้ แต่ใน ฆฏิกาสูตร เล่าต่อว่า พระกัสสปพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ฆฏิกะและโชติปาละฟัง ทำให้โชติปาละซาบซึ้งในพระธรรม และบวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระกัสสปพุทธเจ้า

 

 คำถามชวนสงสัย

 

ทำไมพระพุทธเจ้าทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพพาน

มาถึงคำถามยอดฮิต ข้อที่ 3 แล้ว ในพุทธประวัติจะระบุว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งเป็นเมืองเล็๋กในสมัยพุทธกาล อย่างที่ทราบกันดีว่า พญามารได้ทูลขอให้พระองค์ดับขันธ์ตอนมีพระชนมายุ 80 ปี พระองค์ตรัสถึงเรื่องมนุษย์สามารถมีอายุยืนนานได้ หากปฏิบัติในอิทธิบาท 4 แต่พระอานนท์กลับไม่ได้สนพระทัย ทั้งยังไม่ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์อยู่ต่อ เมื่อวิบากกรรมในอดีตชาติสนองให้พระองค์ประชวรด้วยโรคปักขันทิกาพาธ เพราะครั้งเสวยพระชาติเป็นหมอได้รักษาลูกเศรษฐีจนตาย

คัมภีร์อรรถกถาตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพพานไว้ว่า

  1. เมืองกุสินาราแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีพระมหาจักรพรรดิ นามว่า “มหาสุทัศน” ผู้บริบูรณ์ด้วยรัตนะ 7 ประการ ปกครอง
  2. เพื่อโปรดพระพุทธสาวกคนสุดท้ายคือ “สุภัททปริพาชก” เป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง ความไม่ประมาท เป็นปัจฉิมโอวาท
  3. โทณพราหมณ์ ราชครูแห่งกุสินาราเป็นผู้เดียวที่สามารถหยุดการแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ได้ จึงเกิดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ขึ้นที่นี่นั่นเอง

 

 คำถามชวนสงสัย

 

ที่มา

มหาปทานสูตร 

ฆฏิกาสูตร 

พุทธาปทานชื่อปุพกรรมปิโลติ เรื่องบุพจริยาของพระองค์เอง (พระโคดมพุทธเจ้า)

พระพุทธเจ้าทรงเคยทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างในอดีต 

เศษวิบากกรรม ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าสมณโคดม ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เหตุใดพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่กุสินารา 

ภาพ 

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร


บทความน่าสนใจ

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก

บทสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

นางสุชาดา : อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา