ศีล 8

อานิสงส์แห่งการรักษาศีล 8 แม้สมบัติแห่งพระราชายังเทียบมิได้

อานิสงส์แห่งการรักษา ศีล 8 แม้สมบัติแห่งพระราชายังเทียบมิได้

ครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร ในกรุงสาวัตถี พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลาย โดยตรัสว่า “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุโบสถศีลประกอบด้วย ศีล 8 ประการ ผู้ใดรักษาอุโบสถศีลได้ ย่อมมีอานิสงส์มาก อุโบสถศีลนี้ประกอบด้วย (1) การละจากการฆ่าสัตว์  (2) การละจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน (3) การรักษาพรหมจรรย์ ไม่เสพเมถุนกรรม (ไม่มีเพศสัมพันธ์) (4) ไม่พูดโกหก  (5) ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา (6) เว้นจากการกินอาหารในยามวิกาล (7) ไม่ชมระบำรำฟ้อน ขับร้องใดใด ไม่ตกแต่งตัวด้วยดอกไม้และของหอม และ (8) ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่

แล้วศีล 8 หรือ อุโบสถศีลมีอานิสงส์อย่างไร พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอานิสงส์แห่งการรักษาศีล 8 ไว้ว่า พระราชาผู้มีราชสมบัติ และมีอำนาจปกครองสูงสุดในรัฐทั้ง 16  (มหาชนบทในสมัยพุทธกาล) ยังไม่สามารถเทียบเท่าผู้ที่รักษาศีล 8 ประการนี้ได้ เพราะไม่ว่าจะชายหรือหญิงหากได้รักษาศีล 8 เมื่อตายไปก็จะได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพยดา (เกิดบนสวรรค์) และเปรียบเหมือนแสงรัศมีของพระจันทร์ที่ข่มหมู่ดวงดาวทั้งหลาย

ครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ บุพพาราม อันเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย พระองค์ได้ตรัสเรื่องศีล 8 แก่นางวิสาขาว่า ” วิสาขา เธอจงตระหนักถึงศีล 8 ดังนี้ว่า อริยบุคคลทั้งหลายต้องละจากการฆ่าสัตว์  การละจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน การรักษาพรหมจรรย์ ไม่เสพเมถุนกรรม (ไม่มีเพศสัมพันธ์) ไม่พูดโกหก ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา เว้นจากการกินอาหารในยามวิกาล ไม่ชมระบำรำฟ้อน ขับร้องใดใด ไม่ตกแต่งตัวด้วยดอกไม้และของหอม และไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่

” ศีลนี้พระอรหันต์ทั้งหลายปฏิบัติกันมา พระอรหันต์บางรู้ไม่นอนบนเตียง แต่นอนบนลาดหญ้า รวมทั้งผู้ปฏิบัติย่อมได้ทิพยสมบัติของเทวดาที่เหนือราชสมบัติของพระราชา ถึงพระราชาพระองค์นั้นจะครองแว่นแคว้นน้อยใหญ่มากมายอย่างไรก็ตาม  และอานิสงส์ของการรักษาศีล 8 ยังทำให้คนนั้นไม่ถูกใครนินทาว่าร้ายอีกด้วย “

 

ที่มา www.84000.org/อุโปสถวรรค

ภาพ www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ผู้มีศีล จะพ้นจาก ภยันตราย ทั้งปวง เพราะ เทวดารักษา

พระพุทธเจ้าตรัส อานิสงส์แห่งการรักษาศีล ไว้อย่างไรบ้าง

สมาทานศีล ที่ใจใช่วาจา และ ทำบุญให้ได้บุญ

ปัญหาธรรม ประจำวันนี้: โกหก เพราะหน้าที่ การงาน ผิดศีล หรือไม่

ถือศีล แล้วรวย จริงหรือ ? คำสอนเรื่องศี ลของ พระพุทธเจ้า ที่ไม่ควรมองข้าม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.