พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แท้จริงแล้วแก่นแท้ของทุกศาสนาคือ สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม

ดังนั้นหากศาสนิกชนในทุก ๆ ศาสนาตั้งใจศึกษาศาสนาของตนจนเข้าใจอย่างถ่องแท้
สุดท้ายจิตทุกดวง คนทุกคน ก็จะมุ่งสู่สิ่งเดียวกัน
คือ สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม สิ่งนี้คือแก่นแท้ภายในจิตใจ
แม้สถานะโดยสมมุติภายนอกแต่ละคนอาจแตกต่างกัน
เป็นพระ เป็นบาทหลวง เป็นโต๊ะอิหม่าม เป็นต่าง ๆ นานา
แต่หากเข้าใจแก่นแท้ในศาสนาของตน
จิตของทุกคนก็จะมีสภาพเดียวกัน
คือสภาพของความเป็นสันติภาพ สันติสุข สันติธรรม
โลกยังจําเป็นที่จะต้องมีหลายศาสนา
ถ้าผู้คนในศาสนานั้นๆเข้าใจได้ถ่องแท้ในศาสนาของตน
สันติภาพเกิดขึ้นได้แน่ในโลก
ด้วยสภาพของความเป็น สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม ในใจของทุกผู้คนนั่นเอง
 
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ที่มา: นิตยสาร Secret  ภาพ: Aaron Burden on Unsplash
บทความน่าสนใจ
หน้าที่ในปัจจุบันขณะ บทความโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.