หลวงปู่ไข่

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะหลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะ หลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข

วัดบพิตรพิมุขเป็นสถานที่แห่งความสงบมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลวงปู่ไข่ พระอาจารย์สายวิปัสสนายังมาจำวัดที่นี้เพราะสงบวิเวก

วัดบพิตรพิมุข เดิมเป็นวัดราษฏร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีนามเดิมว่า “วัดตีนเลน” หรือ “วัดเชิงเลน” เพราะตั้งตามภูมิสถานของวัดที่ริมแม่น้ำ พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศ (กรมพระราชวังหลัง) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่  พร้อมกับการขุดคลองโอ่งอ่างหรือคลองรอบกรุง ซึ่งเป็นคูพระนครชั้นที่ 2 รัชกาลที่ 1 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดบพิตรพิมุข” เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมพระราชวังหลัง

 

หลวงปู่ไข่

 

มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “หลวงปู่ไข่ อินทสโร” ธุดงภ์มาถึงป่าช้าของวัดนี้ เห็นสัปปายะเหมาะแก่การเจริญสมาธิจึงจำพรรษาที่ป่าช้าแห่งนี้นานหลายปีจนมรณภาพ ต่อมาได้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบพิตรพิมุขขึ้นที่บริเวณป่าช้านั้น

 

หลวงปู่ไข่

 

รัชกาลที่ 3 บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ด้วยการรื้ออาคารเก่าที่สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แล้วสร้างใหม่ด้วยอิฐและปูนแทน  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ โปรดเกล้าฯให้สร้างพลับพลาเครื่องไม้สักไว้หลังวัดริมคลองโอ่งอ่าง

 

พระอุโบสถ

 

หลวงปู่ไข่

 

เป็นศิลปะแบบนิยม ผนังเขียนด้วยลวดลายประแจจีน มีภาพอสุภกรรมฐาน 10 ภาพประดับ ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย พระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นลักษณะศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ด้านหน้าพระอุโบสถเคยมีภาพพระฉายจำลอง แต่ปัจจุบันภาพนั้นได้เลืองหายไป ทางวัดจึงนำพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐานไว้แทน

 

หลวงปู่ไข่

 

หลวงปู่ไข่

 

หลวงปู่ไข่

พระวิหาร

 

หลวงปู่ไข่

 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 6 องค์ จิตรกรรมเป็นลายดอกไม้ร่วง มีระเบียบคตรอบพระวิหาร และประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งหมด 28 องค์ สันนิษฐานว่าเป็นความเชื่อคติการรำลึกถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์

 

วิหารหลวงปู่ไข่ อินทสโร

 

หลวงปู่ไข่

 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปเคารพพระอริยสงฆ์ เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และหลวงปู่ไข่ อินทสโร

 

หลวงปู่ไข่

 

ที่มา : พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิงสุริยา รัตนกุลและคณะ

ภาพ : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

วิถีชีวิตชาวไทยวน เมืองสระบุรี ณ วัดจันทบุรี อำเภอเสาไห้

วัดป่าสาลวัน ปฏิบัติธรรมสายวัดป่า

“บุโรพุทโธแห่งสยามประเทศ” วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด

ชวนไปส่องภาพจิตรกรรมโบราณสมัยอยุธยาตอนปลายที่ วัดไชยทิศ

สติปัฏฐาน 4 “กำหนดรู้ด้วยการบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ – ณ วัดมหาธาตุฯ

สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

วัดเทพธิดารามวรวิหาร ….อารามแห่งพลังใจ

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

วัชรธรรมสถาน แหล่งปฏิบัติธรรมสายวัดป่าใกล้กรุง

วัดป่าสาลวัน ปฏิบัติธรรมสายวัดป่า

วัดราชาธิวาส วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.