พุทธมนต์

พุทธมนต์ดับความเบื่อหน่ายต่าง ๆ

ทุกคนย่อมพบเจอกับความสมหวังหรือผิดหวัง ความสำเร็จหรือล้มเหลว คนที่รู้เท่าทันก็จะยอมรับแล้ววางเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ส่วนคนที่ไม่รู้เท่าทัน ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ ส่วนคนที่ไม่รู้เท่าทัน ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ ก็จะเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายในชีวิต

สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนี้เรียกว่า “โลกธรรม” คือ เรื่องธรรมดาของสัตว์โลก สิ่งที่เป็นของธรรมดาคู่กับสัตว์โลก คนที่เกิดมาบนโลกต้องได้สัมผัสไม่วันใดก็วันหนึ่ง หลีกเลี่ยงไม่ได้

คนที่ไม่คิดจะเรียนรู้อย่างถ่องแท้ ย่อมมีความยินดียินร้ายหลงระเริงกับความสำเร็จที่ตนเองได้รับ แต่เมื่อสูญเสียมันไปแล้วย่อมทุกข์ทรมาน โศกเศร้า เสียใจไปกับมัน ส่วนคนที่เข้าใจย่อมไม่ทุกข์ เพราะรู้ว่านั่นคือธรรมชาติเท่านั้น

แนะนำบทสวด โลกธรรมสูตร (บางส่วน) หรือ โลกวิปัตติสูตร เพื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของโลกธรรม 8 ทั้งนี้โลกธรรม 8 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายที่มีความหมายตรงข้ามกัน ได้แก่ โลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ หมายถึง สิ่งที่ต้องตามปรารถนาหรือน่าพอใจ ได้แก่ ลาภะ – มีลาภ ยสะ – มียศ ปสังสะ – สรรเสริญ สุขะ – มีความสุข และโลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์ หมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาหรือไม่น่าพอใจ ได้แก่ อลาภะ – เสื่อมลาภ อยสะ – เสื่อมยศ นินทะ – นินทา ทุกขะ – มีความทุกข์

วิธีใช้ ใช้สวดเมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การงาน การเงิน หรือความรัก เพื่อให้มีสติรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่มีใครหลีกหนีพ้น จะได้คลายความเบื่อหน่ายลง

 

บทโลกธรรมสูตร (บางส่วน)

 

ลาโภ อะลาโภ จะ ยะสายะโส จะ

มีลาภ ความเสื่อมลาภ มียศ ความเสื่อมยศ

นินทา ปะสังสา จะ สุขัง ทุกขัญจะ

มีนินทา มีสรรเสริญ มีความสุข และมีความทุกข์

เอเต อะนิจจา มะนุเชสุ ธัมมา

สิ่งเหล่านี้เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน

อะสัสสะตา วิปะริณามะธัมมา

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา

 

ที่มา  สวดเป็นเห็นผลทันตา โดย วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ และ พันตรี วิรัช นุโยค สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Image by Walkerssk from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

พุทธมนต์ดับเครียด วิตกกังวล จิตตก ซึมเศร้า

พุทธมนต์บรรเทาความโกรธ ปรับใจให้เป็นกลาง เพื่อชีวิตมีสุข

พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสบาย สุข สงบ และมีสติ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.