โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่งการตรัสรู้

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่งการตรัสรู้

โพชฌังคปริตร แปลว่า “องค์แห่งการตรัสรู้” หรือ “ธรรมที่เป็นองค์ประกอบแห่งการตื่นรู้” เป็นธรรมที่เกี่ยวกับปัญญา จัดเป็นธรรมชั้นสูง ทำให้ใจสว่างใส เมื่อใจสว่าง สงบ ร่างกายก็จะดีตามหลักที่ว่า “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” และ ชาวพุทธเชื่อกันว่าบทสวดโพชฌังคปริตร เป็นบทที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้เพราะเป็นบทสวดที่มีเสียงสระแค่สองจังหวะตลอดทั้งบท ทำให้คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากการสวดมีความสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลต่อการเยียวยาอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายได้ดี

ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดตามบทสวดต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

โพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์

วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

 

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา

สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์

 

สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา

7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว

 

ภาวิตา พะหุลีกะตา

อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว

 

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

 

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

 

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา

ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก

 

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง

 

เต จะ ตัง อะภินันทิตวา

ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม

 

โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

โรคก็หายได้ในบัดดล

 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

 

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

 

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก

 

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง

รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ

 

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

 

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

 

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา

 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

 

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.

 


บทความน่าสนใจ

เชิญชวนเจริญพระปริตร ส่งแรงบุญไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบภัย พายุปาบึก

อาฏานาฏิยปริตร (แปล) ป้องกันจากภัยของอมนุษย์และภยันตรายทั้งปวง

พระธารณะปริตรคาถา (แปล) สวดแล้วเป็นสิริมงคล

โมรปริตร (แปล) คาถาจากนกยูงโพธิสัตว์ สวดป้องกันภยันตราย

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด “พระปริตร”

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.