ไม่ชอบสวดมนต์

ชอบนั่งสมาธิ แต่ไม่ชอบสวดมนต์ จะทำให้ได้บุญน้อยกว่าทำทั้งสองอย่างหรือไม่?

ชอบนั่งสมาธิ แต่ ไม่ชอบสวดมนต์ จะทำให้ได้บุญน้อยกว่าทำทั้งสองอย่างหรือไม่?

ผู้อ่านถาม  : ถ้าผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ ไม่ชอบสวดมนต์ จะทำให้ได้บุญน้อยกว่าทำทั้งสองอย่างหรือไม่

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบ  : การสวดมนต์หรือการสาธยายพุทธพจน์ เป็นการเสริมสมาธิในเบื้องต้น กล่าวคือ สามารถช่วยดึงจิตให้เกิดสมาธิได้ง่าย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ถ้านักปฏิบัติมักนั่งสมาธิมากกว่าการสวดมนต์ ก็อาจจะทำให้มีสมาธิมาก ซึ่งมีผลอาจจะทำให้หลงในสมาธิ และอาจเกิดความเกียจคร้านขึ้น ทำให้การปฏิบัติไม่คืบหน้า นักปฏิบัติจึงนิยมเปลี่ยนอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัตินั่นเอง

การไม่ชอบสวดมนต์เป็นอุปนิสัยส่วนตน ไม่ใช่เรื่องของการได้บุญมากหรือได้บุญน้อย ความจริงการสวดมนต์มีอานิสงส์น้อยกว่าการปฏิบัติธรรม ถ้าหากคุณสามารถปฏิบัติธรรมได้ถึงที่สุดของการปฏิบัติคือรักษาสมาธิได้ต่อเนื่องจนดิ่งลึกลงได้ ผลที่ได้ก็จะเกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้ปฏิบัติเอง

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.