ธัมมิกอุบาสก

ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์

ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์

เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ในกรุงสาวัตถี พระองค์ได้ตรัสเรื่อง “ ธัมมิกอุบาสก ” อุบาสกผู้บำเพ็ญบุญจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตให้พระภิกษุทั้งหลายฟัง

ครั้งนั้นมีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงสาวัตถีมีอยู่ราว 500 คน อุบาสกหนึ่งคนจะมีบริวารถึง 500 คน หัวหน้าอุบาสกในเมืองนั้นมีบุตรชาย 7 คน และบุตรีอีก 7 คนด้วยกัน บรรดาบุตรทั้งหลายของเขาล้วนเป็นผู้ทำทาน ถวายสลากยาคู สลากภัต ปักขิกภัต สังฆภัต อุโปสถิกภัต อาคันตุกภัต วัสสาวาสิกภัต นับว่าเป็น “อนุชาตบุตร” คือบุตรที่เป็นไปตามที่บิดามารดาต้องการทุกประการโดยแท้ เพราะอุบาสกคนนี้ชอบทำทาน

นอกจากนั้นครอบครัวนี้ยังเป็นผู้มีศีล และถือหลักธรรมที่ชื่อว่า “กัลยาณธรรม” เป็นที่พึ่งมีความยินดีในการทำทาน ต่อมาอุบาสกคนนี้ล้มป่วยลง ขณะที่เขาล้มป่วย เขาเกิดอยากฟังธรรม จึงให้คนไปนิมนต์พระภิกษุมา 8 รูป หรือ 16 รูปก็ได้ พระพุทธองค์ทรงทราบจึงมีพุทธบัญชาให้พระภิกษุไปตามที่อุบาสกคนนั้นนิมนต์

เมื่อพระภิกษุมาถึงเรือนของอุบาสก และนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้ว ซึ่งล้อมอยู่รอบเตียงของอุบาสก อุบาสกกล่าวขอให้พระภิกษุช่วสาธยายพระสูตรอันเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสักหนึ่งพระสูตรให้ตนฟัง

 

ธัมมิกอุบาสก
เทพบุตรขับราชรถลงมาจากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น

 

“อุบาสก ท่านต้องการฟังพระสูตรเรื่องใดเล่า” พระภิกษุถาม

“กระผมขอฟังสติปัฏฐานสูตรขอรับพระคุณเจ้า” อุบาสกกล่าว

พระภิกษุทั้งหลายจึงเริ่มสาธยายสติปัฏฐานสูตร ในขณะนั้นเองเทพบุตรทั้งหกองค์จากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ประทับอยู่บนราชรถที่ตกแต่งอย่างอลังการได้ปรากฏกายขึ้นกลางอากาศ พร้อมทั้งกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามารับท่านผู้นี้ไปเทวโลกของข้าพเจ้า ท่านจงไปเทวโลกเพื่อความยินดีแห่งเทวดาทั้งหลาย ประหนึ่งทุบทำลายภาชนะดินเพื่อรับภาชนะทองคำเถิด”

อุบาสกได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่า “ท่านจงรอก่อน” ในที่แห่งนั้นไม่มีใครเห็นเทวดา นอกจากอุบาสกผู้ใกล้สิ้นลม บุตรและธิดาจึงเข้ามาดูอาการของบิดาที่เตียง แล้วถามว่า “ท่านพ่อต้องการให้พระคุณเจ้าทั้งหลายรออะไร” อุบาสกกลับไม่ตอบ บรรดาบุตร-ธิดาพากันร่ำไห้ คิดว่าอาการของบิดาคงแย่ลงเสียแล้ว พระภิกษุเห็นดังนั้นก็พากันกลับพระเชตวันคิดว่าอุบาสกมีอาการอย่างนี้คงไม่ฟังธรรมต่อแล้ว

 

คลิกเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.