สวดมนต์ข้ามปี

บทสวดมนต์ข้ามปี และอานิสงส์ของการสวดแต่ละบท

บทสวดมนต์ข้ามปี และอานิสงส์ของการสวดแต่ละบท

บทสวดมนต์ข้ามปีที่ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศให้ใช้ในการสวดมนต์ข้ามปี มีดังนี้

 1. บทนมัสการพระรัตนตรัย: เป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
 2. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า: เป็นการน้อมใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. บทพระไตรสรณคมณ์: เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด
 4. บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ): เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง จงพินาศไป
 5. บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ): คาถานมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์
 6. บทนโมการอัฏฐกคาถา: บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเดชานุภาพในการเจริญพระพุทธมนต์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 7. บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร: มีความสำคัญในฐานะพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า
 8. บทมงคลสูตร: พระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิต การนำมงคลสูตรมาสวด ก็เพื่อจะทำให้มงคลต่างๆ ตามที่ปรากฏในพระสูตร เกิดขึ้นกับชีวิต นอกจากนั้น มงคลสูตร ยังมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดจากความไม่เที่ยงธรรม ของเหล่าคนพาลสันดานหยาบทั้งหลาย
 9. บทรตนสูตร: พระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
 10. บทกรณียเมตตสูตร: พระสูตรว่าด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิต เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระภิกษุให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ ตลอดจนเทพเทวา ภูตผี ปีศาจทั้งหลาย
 11. บทขันธสูตร: พระสูตรว่าด้วยการป้องกันอสรพิษและสัตว์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตาไปในบรรดาตระกูลงูที่มีพิษดุร้ายทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกันตนเองจากสัตว์ร้าย
 12. บทโมรสูตร: คือพระสูตรที่นกยูงทองโพธิสัตว์สาธยายเป็นประจำ กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี
 13. บทชัคคสูตร:  ผู้ที่มุ่งร้ายจะไม่สามารถทำอันตรายได้
 14. บทอนาฏานาฏิยสูตร:  พระพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง บางแห่งกล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
 15. บทอังคุลีมาลสูตร: เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนท้องโดยเฉพาะ ทำให้คลอดบุตรง่าย
 16. บทโพชฌังคสูตร: เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมนำมาสวดในงานบุญหรือสวดสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีพลังจิตในการสร้างสติ
 17. บทอภยสูตร: บทสวดเพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งปวง
 18. บทสักกัตวา: ธรรมโอสถขจัดทุกข์ โรคภัย
 19. บทนัตถิเมฯ: บทสวดบันดาลให้เกิดชัยมงคล
 20. บทยังกิญจิฯ: บทน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะที่มีพลานุภาพสูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคล
 21. บทโส อัตถลัทโธ: อวยพรเจ้าภาพให้เจริญรุ่งเรือง
 22. บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา: อานุภาพพระรัตนตรัยคุ้มครองประเทศ
 23. บทเทวตาอุยโยชนคาถา: คาถาส่งเทวดา ใช้สวดเพื่ออัญเชิญเทวดากลับวิมาน
 24. บทมงคลจักรวาลใหญ่: นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล
 25. บทบรมราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวรทานคาถา: บทสวดถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 26. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา): ใช้สวดเพื่อป้องกันภัยและเอาชนะอุปัทวันตราย
 27. บทภวตุ สัพ:  เป็นบทสวดที่ขออานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้อำนวยสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตน
 28. บทนักขัตตยักษ์: พระปริตรที่ป้องกันบาปเคราะห์และภูตผีปีศาจ ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.