GC

GC กับการตอบโจทย์การดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วย “YOUเทิร์น”

GC กับการตอบโจทย์การดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วย “YOUเทิร์น”

ปัจจุบันนับได้ว่าคนจำนวนไม่น้อยมีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันแล้ว ซึ่งทางออกของปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือคือการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC มุ่งเน้นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาสร้างดุลยภาพการพัฒนาระหว่างด้านเทคโนโลยีกับด้านชีวภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ด้าน ประกอบด้วย

  1. Smart Operating การยกระดับการบริหารและดำเนินงานอย่างยั่งยืน

โดยนำแนวคิด 5Rs ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การลดการใช้ (Reduce) 2.การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) 3.การรีไซเคิล (Recycle) หรือกระบวนการมอบชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งและอัพไซคลิง (Upcycle)หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของนั้นๆ ผ่านนวัตกรรม และดีไซน์ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสวยงามพร้อมกับมูลค่าที่สูงขึ้นอีกด้วย 4.การปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Refuse)  และ 5.การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Renewable) เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในการบริหารจัดการขยะให้น้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะไม่กลายเป็นขยะ

  1. Responsible Caring การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GC ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเลือกหรือลดการใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ควรได้รับการรับรอง Carbon Footprint เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสังคม

  1. Loop Connecting (Ecosystem) การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

GC สร้างแนวร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางความคิดต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกันทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างคนที่มีความเชื่อคล้ายๆ กัน และขยายผลออกไป เพื่อสร้างการเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวงจรนิเวศไม่จบสิ้น และได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) เพื่อร่วมมือกับลูกค้าออกแบบ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ ตลอดจนเสริมสร้างมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติกให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อโลก สำหรับส่งมอบให้กับผู้บริโภคผ่านโครงการและนิทรรศการต่าง ๆ

GC

ล่าสุด GC เปิดตัว “โครงการ YOUเทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” แนวคิดการบริหารจัดการขยะครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ GC ที่สนับสนุนกระบวนการLoop Connecting ที่กล่าวไปข้างต้น จากเครื่องต้นแบบที่ใช้กันภายในบริษัทฯ ซึ่งมีพนักงาน GC ให้ความสนใจและนำขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วมาร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 ขวด ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนต่อยอดไอเดียสู่รถ YOUเทิร์น ซึ่งกลายเป็นระบบขนส่งที่สำคัญของโครงการ ช่วยตอบโจทย์ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งขวดพลาสติกใช้แล้วไปยังคลังเก็บหรือโรงงานรีไซเคิล ก่อนนำส่งให้พันธมิตรเพื่อเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิง และผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไปโดยเริ่มตั้งเเต่การบริหารจัดการขยะพลาสติกผ่านจุดรับขยะ (Drop Point)จุดรับขยะระบบดิจิตอลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้(Digital Drop Point)ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Mobile Application เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิตอล YOUเทิร์น ในอนาคตนอกจากนี้ GC กำลังดำเนินการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade มีความปลอดภัยเมื่อนำมาใช้บรรจุ หรือสัมผัสกับอาหาร ไม่ทิ้งสารตกค้างเมื่อสัมผัสกับอาหารแห่งแรกในประเทศไทย (ENVICCO) เพื่อตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืนของ GC

GC

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารGC กล่าวว่า “GC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการสร้างสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในครั้งนี้ GC ได้สร้าง “YOUเทิร์น”หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกขยะการขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ และยังเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดขยายผลสู่วงกว้างได้อย่างไม่สิ้นสุด”

นอกจากนี้ GC ยังคงเฟ้นหาพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า เจ้าของธุรกิจ (Brand Owner) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Designer) เป็นต้น เพื่อต่อยอดความร่วมมือและขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มผ่านแพลตฟอร์มนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล์:youturn@pttgcgroup.com

 

GC

#GCCircularLiving  #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

Posted in NEWSTAGGED :
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.