พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

เสียงธรรม: พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน :

และแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังภัณฑุคาม และโภคนคร ตามลำดับ ในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตตราริยธรรมกล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ และวิมุติญาณทรรศนะเป็นต้นว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมิได้ เป็นต้นว่าพฤกษาลดาวัลย์ มหาสิงขรและสัตว์จตุบททวิบาทนานาชนิด บุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจ ย่อมอยู่สบาย มีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาด เช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเรือดและฝุ่นเป็นที่รบกวน”


และขอให้ท่านผู้ฟังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ใน url ดังต่อไปนี้
มหาปรินิพพานสูตร: http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_…
สาวกสูตร: http://www.84000.org/tipitaka/attha/v… และ
คงคาสูตร: http://www.84000.org/tipitaka/attha/v…

เครดิต: hiphoplanla

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.