๑๑๑ ปี พุทธทาส

เชิญชวนร่วมงาน ๑๑๑ ปี พุทธทาส “พุทธธรรมกับสังคม” ๒๔-๒๗ พ.ค.นี้

เชิญชวนร่วมงาน ๑๑๑ ปี พุทธทาส “พุทธธรรมกับสังคม”

ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดงาน ๑๑๑ ปี พุทธทาส “พุทธธรรมกับสังคม” ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการขยายงานพระศาสนา ผ่านปณิธานและงานของพุทธทาสภิกขุ ในวาระนี้หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติฯ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วย “พุทธธรรมกับสังคม” (Dhamma and Society) โดยเน้นประเด็นที่สังคมโลกและสังคมไทยกำลังแสวงหาหนทางเพื่อการฟื้นฟูในหมู่มนุษยชาติใน ๔ ประเด็น ได้แก่ จิตใจและปัญญาญาณ (Mind & Spirituality), เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Economic & Sustainable Development), สังคมกับการเมือง (Socio-politics)และการสานงานของพุทธทาสภิกขุ (The Works and Legacy of Buddhadasa Bhikkhu)

งานสัมมนาฯ จะมีขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีวิทยากรและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน
ธมฺมสากิโย) แห่ง World Buddhist University, พระไพศาล วิสาโล, อุบาสก สันติกโร (Mr. Robert Larson) จาก Liberal Park สหรัฐอเมริกา, อาจารย์ Christopher Titmuss จากสหราชอาณาจักร, Dr.Tomomi Ito จากญี่ปุ่น, Dr.Chen-huang Cheng จากไต้หวัน, Dr.Louis Gabaude แห่ง Ecole Francaise d’Extreme Orient, Dr.Roderick Bucknell จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ นิวซีแลนด์ และ Dr.Martin Seeger จากมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร ร่วมกับนักแปลงานงานธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า ๒๐ ภาษาจากทุกมุมโลก

นอกจากนี้ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยังมีกิจกรรมล้ออายุท่านพุทธทาส ซึ่งเป็นกิจกรรมฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติภาวนา ถวายท่านพุทธทาสอีกด้วย

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านกำหนดการ

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม งานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ (ภาษาอังกฤษตลอดงาน)

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๙ : ๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. กล่าวรายงาน

๐๙ : ๐๕ น. นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวต้อนรับ

๐๙ : ๑๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และปาฐกถาเปิดงาน

๐๙ : ๓๐ น. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) กล่าวเรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๐ : ๐๐ น. อุบาสก สันติกโร (Mr. Robert Larson) กล่าวเรื่อง จิตใจและปัญญาญาณ

๑๐ : ๓๐ น. พระไพศาล วิสาโล กล่าวเรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๑ : ๐๐ น. ฉันภัตตาหาร และรับประทานอาหาร

๑๒ : ๓๐ น. Dr. Roderick Bucknellกล่าวเรื่องจิตใจและปัญญาญาณ

๑๓ : ๐๐ น. พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดย มจร.

๑๓ : ๓๐ น. ช่วง Panel session แบ่งเป็น ๒ Panel (Panel ละ ๑ ห้อง)

  • 1st Panel  เรื่อง จิตใจและปัญญาญาณ
  • 2nd Panel  เรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แต่ละท่านมีเวลาประมาณ ๓๐ นาที พร้อมถามตอบ ๒ คำถาม

๑๖ : ๓๐ น. ถามตอบ และสรุปผลการสัมมนาฯ เรื่องจิตใจและปัญญาญาณ และ เศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๗ : ๐๐ น. ปิดงานสัมมนาฯ วันแรก

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๐๙ : ๐๐ น. อาจารย์ Christopher Titmuss กล่าวเรื่อง สังคมกับการเมือง

๐๙ : ๓๐ น. Dr. Tomomi Ito กล่าวเรื่อง สังคมกับการเมือง

๑๐ : ๐๐ น. Dr. Chen-huang Cheng กล่าวเรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๐ : ๓๐ น. Dr. Martin Seeger กล่าวเรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๑ : ๐๐ น. ฉันภัตตาหาร และรับประทานอาหาร

๑๒ : ๓๐ น. Dr. Louis Gabaude กล่าวเรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๓ : ๐๐ น. ช่วง Panel session แบ่งเป็น ๒ Panel (Panel ละ ๑ ห้อง)

  • 3rd Panel  เรื่อง สังคมกับการเมือง
  • 4th Panel  เรื่อง การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

แต่ละท่านมีเวลาประมาณ ๓๐ นาที พร้อมถามตอบ ๒ คำถาม

๑๖ : ๐๐ น. ถามตอบ และสรุปผลการสัมมนาฯ เรื่อง สังคมกับการเมือง และ การสานงานของพุทธทาสภิกขุ

๑๖ : ๓๐ น. สรุปปิดงานสัมมนาฯ โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

๑๗ : ๐๐ น. จบงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นอาจารยบูชา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๗ : ๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ / ดื่มน้ำปานะ  ณ  โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๘ : ๐๐ น. ทำวัตรเย็น ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

๑๙ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาเรื่อง “ความมุ่งหมายและวิธีการทำบุญล้ออายุ” โดย พุทธทาสภิกขุ

๑๙ : ๒๐ น. สวนโมกข์เสวนา

๒๐ : ๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา

๒๑ : ๔๕ น. ธรรมะก่อนนอน

๒๒ : ๐๐ น. พักผ่อน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมอดอาหารถวายท่านอาจารย์พุทธทาส

๐๔ : ๓๐ น. สัญญาณระฆัง

๐๔ : ๓๐ น. ทำวัตรเช้า ณ โถงโอวาทปาติโมกข์

๐๕ : ๑๕ น. ธรรมะรับอรุณ และภาวนา

๐๖ : ๐๐ น. บริหารกาย

๐๗ : ๐๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ / กิจกรรมอาสา

๐๘ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ ปี ๒๕๒๐ กัณฑ์เช้า ณ ห้องปฏิบัติธรรม

๐๙ : ๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา / หรือเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอยพุทธทาส”

  • กิจกรรมชมภาพปริศนาธรรม  มรดกธรรมพุทธทาสที่ขอฝากไว้
   และภาพชุด ฝึกวัว ชวนถามชีวิตว่าเกิดมาทำไม
  • ชมสารคดี “ วันหนึ่งในสวนโมกข์  ณ ห้องนิพพานชิมลอง

๑๑ : ๓๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ

๑๓ : ๐๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ ปี ๒๕๒๐ กัณฑ์บ่าย ณ ห้องปฏิบัติธรรม

๑๔ : ๓๐ น. ปฏิบัติภาวนา

๑๖ : ๐๐ น. พัก, ดื่มน้ำปานะ

๑๖ : ๓๐ น. ทำวัตรเย็น

๑๗ : ๓๐ น. ธรรมเทศนาล้ออายุ ปี ๒๕๒๐ กัณฑ์ค่ำ ณ ห้องปฏิบัติธรรม

๑๙ : ๐๐ น. จบกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ ผู้ประสานงาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

02 236 2800 ต่อ 7201

นางธมนพัชร์ คูเปอร์ไรเดอร์ โทร. 086-0610432 อีเมล thamonpat_c@bia.or.th

ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ Mr.Paco  อีเมล suanmokkhbkk@gmail.com

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.