ทำบุญ
Read More +

ความมหัศจรรย์แห่งการทำบุญไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

จูฬสุภัททา
Read More +

จูฬสุภัททา สตรีผู้ทำให้ครอบครัวของสามีกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ

นางมาคันทิยา
Read More +

นางมาคันทิยา สตรีผู้ตามจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้า

กาณา
Read More +

นางกาณา สตรีผู้ด่าพระภิกษุ แต่ได้เป็นพระธิดาบุญธรรมของพระราชา

บุพกรรม
Read More +

บุพกรรมของพระอรหันต์ สำเร็จมรรคผลแต่หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

พระสารีบุตร
Read More +

“แม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เป็นบุญ” พระพุทธเจ้าสอนญาติพระสารีบุตรเรื่องการทำบุญ

พระเชตวัน
Read More +

บรรลุธรรมทั้งครอบครัว เรื่องเล่าจากพระเชตวัน

เกิดเป็นขอทาน
Read More +

อานนทเศรษฐี คนรวยผู้กลับชาติมา เกิดเป็นขอทาน

พระโคธิกเถระ
Read More +

มารตามหาพระโคธิกเถระทำไม ? เรื่องกลับตาลปัตรของพระหลอกมาร

บรรลุธรรม
Read More +

ธรรม (ชาติ) พาบรรลุธรรม เรื่องเล่าประสบการณ์ของพระนักปฏิบัติครั้งสมัยพุทธกาล

อุบาสิกา
Read More +

มาติกมาตา อุบาสิกาผู้บรรลุธรรมก่อนพระภิกษุ

ตายไปเป็นเปรต
Read More +

กินอาหารที่เขาถวายพระภิกษุตายไปเป็นเปรต

ธัมมิกอุบาสก
Read More +

ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์

รักษาจิต
Read More +

รักษาจิตอย่างเดียวพ้นทุกข์ได้  

ไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้
Read More +

ไม่ทำบุญก็เป็นเทวดาได้ ด้วยอานิสงส์แห่งการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า